Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Pripravljalna podpora - dokazila

Datum

Kraj

Aktivnost

Namen/rezultati

PREDSTAVITVE PRISTOPA LEADER IN MEHANIZMA CLLD RAZVOJNIM STRUKTURAM V REGIJI POSAVJE (IN VZHODNE KOHEZIJSKE REGIJE) na območju vseh šestih posavskih občin

18.06.2013

Krško

(regijski nivo)

29. seja UO LAS Posavje in 14. seja UO LAS Posavje

več tukaj

gradivo

Seznanitev članov LAS o programu LEADER v obdobju 2014-2020 – aktualne zadeve

29.08.2013

Krško

(regijski nivo)

2. redna seja Razvojnega sveta regije Posavje

več tukaj

gradivo

Pobuda za podporo mehanizmu Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost (CLLD), ključne info iz predloga Partnerskega sporazuma in gradiva DRSP, o pobudi epošta tudi članom LAS Posavje 2007-2013

23.12.2013

Krško

(regijski nivo)

30. redna seja UO LAS in 15. Seja Zbora članov Posavje 2007-2013

več tukaj

gradivo

Seznanitev članov LAS o programu LEADER v obdobju 2014-2020 – aktualne zadeve

03.02.2014

Krško

(regijski nivo)

3. redna seja Razvojnega sveta regije Posavje

več tukaj

Predstavitev virov sredstev za uresničevanje RRP 2014-2020, med njimi tudi PRP, LEADER in možnosti CLLD

02.04.2014

Krško

(regijski nivo)

Ustanovna seja odborov Razvojnega sveta regije Posavje

več tukaj

gradivo

Predstavitev RRP 2014-2020 in potencialnih virov za njegovo uresničitev, med njimi tudi LEADER oz. CLLD

03.06.2014

Novo mesto

(Vzhodna kohezijska regija)

5. seja Razvojnega sveta Vzhodne kohezijske regije Posavje

več tukaj

gradivo

Predstavitev mehanizma CLLD v imenu DRSP (predstavnica LAS Posavje), na tej seji ta svet podprt uvrstitev mehanizma v strateške dokumente države

19.11.2014

Krško

(regijski nivo)

Članom LAS Posavje 2007-2013, občinskim upravam vseh 6 posavskih občin, drugi zainteresirani javnosti

več tukaj 

gradivo

Predstavitev pristopa CLLD in z njim povezanih razvojnih sredstev »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«

 

02.12.2015

RRA Posavje

(regijski nivo)

61. seja Sveta regije Posavje

več tukaj

Predstavitev pogojev za vzpostavitev LAS 2014-2020 na območju regije Posavje

11.12.2014

Regijski nivo

informacija članom LAS in vodilnim partnerjem LEADER projektov 2007-2013 ter direktorjem občinskih uprav vseh šestih posavskih občin (epošta)

več tukaj

Informacija o PRP 2014-2020 in predstavitev CLLD

       

9.1.2014

RRA Posavje

(regijski nivo)

Odbor za podeželje pri RRA Posavje za pripravo RRP Posavje

več tukaj

gradivo

Predstavitev pristopa »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«

04.02.2015

RRA Posavje

(regijski nivo)

62. seja Sveta regije Posavje

več tukaj

Razprava o CLLD – dogovor o posebnem delovnem srečanju

23.02.2015

LAS Posavje

(regijski nivo)

17. seja Zbora članov LAS Posavje 2007-2013

več tukaj

gradivo

Seznanitev članov LAS z zadnjim predlogom Uredbe CLLD in dogovor o postopkih v regiji za vzpostavitev LAS 2014-2020

       

24.02.2015

RRA Posavje

(regijski nivo)

Delovno srečanje Sveta regije Posavje

več tukaj

gradivo

Predstavitev mehanizma CLLD županom posavskih občin – člani Sveta

04.03.2015

RRA Posavje

(regijski nivo)

Animacijska delavnica za predstavnike sladkovodne akvakulture iz Posavja, vabljeni tudi vsi člani LAS Posavje 2007-2013

več tukaj

gradivo

Predstavitev CLLD – pogoje in možnosti črpanja sredstev ESPR, s poudarkom v okviru CLLD

09.03.2015

Občina Krško

predstavitev CLLD občinski upravi Občine Krško

več tukaj

gradivo

Usmeritve in pojasnila za pripravo projektnih predlogov za sredstva CLLD

07.05.2015

RRA Posavje

(regijski nivo)

64. seja Sveta regije Posavje

več tukaj

Predstavitev namena sredstev ESRR v CLLD s strani MGRT

18.5.2015

Bistrica ob Sotli

posvet Priložnosti turističnega razvoja vasi

več tukaj

gradivo

Predstavitev možnosti financiranja razvoja lokalnega okolja s sredstvi CLLD

01.06.2015

Krško

(regijski nivo)

posvet Priložnosti povezovanja pridelovalcev industrijske konoplje v Posavju

več tukaj

gradivo

Predstavitev možnosti koriščenja sredstev CLLD za inovativne projekte na podeželju

29.07.2015

Radeče

(problemsko območje)

Udeležencem programa Podjetno v svet podjetništva Posavje za problemsko območje Radeče in občinski upravi občine Radeče

več tukaj

gradivo

Predstavitev mehanizma CLLD in pogojev za članstvo LAS Posavje 2014-2020, s poudarkom na kvoti in pogojih za črpanje sred. iz kvote za problemsko območje

18.08.2015

RRA Posavje

Sestanek z KZ Sevnica

več tukaj

Predstavitev mehanizma CLLD in pogojev za članstvo LAS Posavje 2014

31.08.2015

RRA Posavje

Animacijska delavnica za GZS OZ Posavje in 5 obrtnih zbornic za območje regije Posavje

več tukaj

gradivo

Predstavitev mehanizma CLLD in pogojev za članstvo LAS Posavje 2014

09.10.2015

RRA Posavje

(regijski nivo)

Delovni sestanek s člani UO RRA Posavje

več tukaj

Predstavitev mehanizma CLLD in delovanja LAS članom UO RRA Posavje

12.10.2015

Regijski nivo

Podpisniki pristopne izjave za članstvo LAS Posavje 2014-2020

več tukaj

preklic seje

Vabilo na ustanovno skupščino / Razpis volitev za organe LAS/poziv za posredovanje pripomb na partnersko pogodbo

12.10.2015

RRA Posavje

(regijski nivo)

Delavnica z občinskimi upravami posavskih občin za SLR

več tukaj

Predstavitev SLR občinskim upravam posavskih občin

19.10.2015

Krško

(regijski nivo)

Podpisniki pristopne izjave za članstvo LAS Posavje 2014-2020

več tukaj

Ustanovna skupščina LAS Posavje 2014-2020 (13 upravičeno odsotnih, 3 organizacije niso pristopili k podpisu pogodb); izvolitev organov LAS Posavje

22.10.2015

Krško

(regijski nivo)

1. seja Upravnega odbora LAS Posavje

več tukaj

Oblikovanje meril in kriterijev za izbor operacij SLR

Poziv članom LAS Posavje za predložitev ponudb za vodilnega partnerja, objavljen isti dan

27.10.2015

Krško

(regijski nivo)

2.seja Upravnega odbora LAS Posavje

več tukaj

Sprejem končnih meril in kriterijev za izbor operacij SLR in posredovanje v potrditev teh skupaj s SLR Skupščini LAS

Priprava osnutka javnega poziva LAS

Izbor vodilnega partnerja LAS Posavje

29.10.2015

Krško

(regijski nivo)

2. seja Skupščine LAS Posavje

več tukaj

Potrditev meril in kriterijev skupaj s SLR LAS Posavje 2014-2020 s prilogami

Potrditev vodilnega partnerja LAS Posavje

29.10.2015

 

LAS Posavje, predsednik

In RRA Posavje, direktor

Podpis Pogodbe o izvajanju nalog vodilnega partnerja med LAS Posavje in RRA Posavje

30.10.2015

Oddaja vloge na Koordinacijski odbor

2. AKTIVNOSTI ZA VZPOSTAVITEV LAS IN PRIPRAVO SLR 2014-2020

       

15.06.2015

Krško

(regijski nivo)

18. seja Zbora članov LAS Posavje

(za izvedbo vseh opravil vzpostavitve LAS in pripravo SLR zadolžena RRA Posavje)

več tukaj

LAS Posavje 2007-2013 sprejem ključnih sklepov o pričetku formalne vzpostavitve LAS Posavje 2014-2020 takoj po sprejemu Uredbe CLLD

23.06.2015

24.06.2015

regijski nivo

Posavski obzornik (regijski časopis, ki ga prejmejo vsa gospodinjstva brezplačno), po bazi stikov po epošti, na spletnih straneh www.rra-posavje.si  in www.las-posavje.si

članek

Objava javnega poziva za vstop v LAS za izvajanje pristopa CLLD na območju celotne regije Posavje v obd. 2014-2020

Junij 2015

regijski nivo

RRA Posavje na podlagi sklepov pristojnih organov oblikuje projektno skupino za vzpostavitev LAS in pripravo SLR

Sestanki projektne skupine na sedežu RRA, posamezni člani projektne skupine samostojno opravljati delo tudi na terenu s ciljnimi skupinami

30.06.2015

Krško

Animacijska delavnica za pripravo SLR za zainteresirane z območja občine Krško

več tukaj

gradivo

Predstavitev mehanizma CLLD, animacija za članstvo LAS 2014-2020 in nabor projektnih predlogov za SLR

01.07.2015

Bistrica ob Sotli

Animacijska delavnica za pripravo SLR za zainteresirane z območja občine Bistrica ob Sotli

več tukaj

gradivo

Predstavitev mehanizma CLLD, animacija za članstvo LAS 2014-2020 in nabor projektnih predlogov za SLR

01.07.2015

Brežice

Animacijska delavnica za pripravo SLR za zainteresirane z območja občine Brežice

več tukaj

gradivo

Predstavitev mehanizma CLLD, animacija za članstvo LAS 2014-2020 in nabor projektnih predlogov za SLR

01.07.2015

Kostanjevica na Krki

Animacijska delavnica za pripravo SLR za zainteresirane z območja občine Kostanjevica na Krki

več tukaj

gradivo

Predstavitev mehanizma CLLD, animacija za članstvo LAS 2014-2020 in nabor projektnih predlogov za SLR

02.07.2015

Radeče

(problemsko območje)

Animacijska delavnica za pripravo SLR za zainteresirane z območja občine Radeče (problemsko območje)

več tukaj

gradivo

Predstavitev mehanizma CLLD, animacija za članstvo LAS 2014-2020 in nabor projektnih predlogov za SLR

02.07.2015

Sevnica

Animacijska delavnica za pripravo SLR za zainteresirane z območja občine Sevnica

več tukaj

gradivo

Predstavitev mehanizma CLLD, animacija za članstvo LAS 2014-2020 in nabor projektnih predlogov za SLR

03.07.2015

MKGP

Koordinacijski odbor na epošto:

clld.mkgp@gov.si

Obvestilo o javnem pozivu LAS Posavje

03.07.2015

Regijski nivo

Udeležencem animacijskih delavnic, občinskim upravam, članom obstoječe LAS, drugim javnostim po bazah stikov, na spletni strani RRA/LAS

več tukaj

Poziv za predložitev projektnih predlogov za SLR 2014-2020

20.07.2015

Kostanjevica na Krki

Okrogla miza Skupaj oblikujmo razvojno strategijo nove perspektive 2014-2020 LAS Posavje

več tukaj

članek

Predstavitev mehanizma CLLD, animacija za članstvo LAS 2014-2020 in nabor projektnih predlogov za SLR

       

27.08.2015

RRA Posavje

Delavnica s posavskimi ribogojci

več tukaj

gradivo      gradivo2

Priprava SLR - analiza stanja, cilji, ukrepi, projektni predlogi za ESPR

07.09.2015

Krško

(regijski nivo)

Strateška delavnica za pripravo SLR za zainteresirano javnost, predlagatelje projektnih predlogov in podpisnike pristopne izjave za LAS 2014-2020 za vse sklade

več tukaj

Strateška delavnica v okviru priprave SLR za sredstva CLLD 2014-2020

23.09.2015

RRA Posavje

Delavnica s posavskimi ribogojci

več tukaj

Priprava SLR - analiza stanja, cilji, ukrepi, projektni predlogi za ESPR

       

30.09.2015

RRA Posavje

(regijski nivo)

Delavnica za pripravo SLR – za področje ESPR, predstavniki sladkovodne akvakulture iz Posavja, občinske uprave, javni zavodi idr.

več tukaj

gradivo

Predstavitev mehanizma CLLD (za nove udeležence, poudarek na pogojih EPSR, priprava SLR – sladkovodna akvakultura – pregled analize stanja, projektni predlogi

09.10.2015

RRA Posavje

(regijski nivo)

Predstavitev CLLD občinskim upravam posavskih občin

več tukaj

Predstavitev mehanizma CLLD, vzpostavitev LAS

12.10.2015

RRA Posavje

(regijski nivo)

Priprava SLR z občinskimi upravami posavskih občin

več tukaj

Predstavitev ciljev, ukrepov SLR

12.10.-29.10.2015

Projektna skupina za vzpostavitev LAS in pripravo SLR:

zaključevanje dokumenta, v komunikaciji s ključnimi ciljnimi skupinami

3. INDIVIDUALNO/SKUPINSKO INFORMIRANJE IN SVETOVANJE S POTENCIALNIMI ČLANI IN PREDLAGATELJI PROJEKTNIH PREDLOGOV

junij-okt. 2015

V času od objave javnega poziva za članstvo v LAS Posavje in poziva za predložitev projektnih predlogov za SLR je bilo na sedežu RRA Posavje, neposredno na terenu, telefonsko in/ali po elektronski pošti izvedenih več kot 250 informiranj/svetovanj posameznikom in interesnim skupinam z vseh sektorjev (javni, ekonomski, socialni), panog in dejavnosti; večina svetovancev so je tekom priprave projektnih predlogov več kot dvakrat informirala o pravilih CLLD in za pomoč pri oblikovanju projektnih vsebin in partnerstev; prejeti projektni predlogi osnova projektni skupini za določitev ciljev, ukrepov, tudi v pomoč pri pripravi analize stanja za potrebe SLR; posamezni predlagatelji projektnih predlogov so pri oblikovanju le-teh sodelovali s strokovnimi službami za področje varstva narave, kulturne dediščine in drugih področij, predvsem pa smo vzpostavili stike s strokovno službo za področje sladkovodne akvakulture (KGZS Kranj), ki je pristojna za to področje tudi za območje regije Posavje.

Vključevanje javnosti v proces priprave SLR je potekalo na več načinov. Javnosti so bila predstavljena izhodišča in okvirji za pripravo strategije, po katerih so bili deležniki povabljeni k predložitvi projektnih idej. Projektna skupina je na osnovi analize stanja, ugotovljenih potreb in predlogov pripravila osnutek swot analize, ključnih izzivov in strateški okvir strategije. Na strateški delavnici so udeleženci preverjali vse navedeno in podali konkretne predloge izboljšav ter vsebin ukrepov. Osnutek besedila so udeleženci komentirali in njihove pripombe so bile upoštevane. Sodelovali so tudi pri pripravi in obravnavi finančnega okvira in meril izbora operacij, kjer je ključno vlogo opravil upravni odbor LAS, prav tako pa so bile teme obravnavane na skupščini LAS.

2014-junij 2015

Predstavitev mehanizma LEADER/CLLD in z njim povezanih sredstev se je izvajala tudi pred uradno objavo javnega poziva za vzpostavitev LAS in pripravo SLR, in sicer v času priprave ključnih strateških dokumentov države za programsko obdobje 2014-2020 in v procesu priprave RRP regije Posavje 2014-2020, ko je bila zainteresirana strokovna in splošna javnost na različne načine informirana o novostih obdobja 2014-2020 in z njim povezanih sredstev, tudi o LEADER, kasneje CLLD (npr. 09.01.2014 članom delovne skupine podeželje za pripravo RRP 2014-2020; 03.04.2014 Predstavnikom vodstva Fakultete za turizem Brežice; 11.04.2014 Združenje ekoloških kmetov Dolenjske, Posavja in Bele krajine; 07.07. in 11.09.2014 Udeležencem programa Podjetno v svet podjetništva Posavje, 2. in 3. Skupina; 7.5.2015 Društvu za cerebralno paralizo Sonček; vsem vodilnim partnerjem projektov LEADER iz 2007-2013 in članom te iste LAS.

 

4. USKLAJEVANJE NA NACIONALNI RAVNI, Z DRUGIMI LAS

Obdobje od 01.01.2014 do sprejetja Uredbe CLLD

LAS Posavje 2007-2013 je aktivna članica Društva za razvoj slovenskega podeželja - DRSP, to je krovnega združenja vseh LAS iz programskega obdobja 2007-2013 (LAS Posavje predseduje Komisiji za program LEADER/CLLD pri DRSP in je bila na tak način neposredno vpeta v pripravo pravnih podlag za zagon mehanizma CLLD). Aktivno je LAS Posavje sodelovala pri pripravi pripomb in predlogov sprememb vseh predlogov Uredbe CLLD vse do njenega sprejetja junija 2015 (v letu 2014 je bila do odločitve o vzpostavitvi mehanizma CLLD na ravni države še aktualna Uredba LEADER 2014-2020, pri kateri je predstavnik LAS Posavje prav tako ves čas aktivno sodeloval). Udeleževali smo se vseh sestankov in javnih predstavitev strateških dokumentov in drugih tematik, ki so bile pomembne za vzpostavitev LAS in pripravo SLR 2014-2020.

Obdobje od sprejetja Uredbe CLLD do oddaje vloge

Po objavi Uredbe se je RRA Posavje, ki je bila zadolžena za vzpostavitev LAS Posavje in pripravo SLR 2014-2020, udeleževala vseh sestankov, ki jih je skliceval Koordinacijski odbor za CLLD in DRSP. Prav tako je dosledno upoštevala vsa prejeta obvestila in navodila Koordinacijskega odbora CLLD.

Sodelovanje z LASi za potrebe projektov sodelovanja

Sodelovanje z LASi po Sloveniji z namenom priprave skupnih projektov sodelovanja je potekalo ves čas, že od leta 2014. Identificirana so bila različna tematska področja, na katerih bi se lahko vzpostavila partnerstva med LASi, in sicer po vseh treh skladih v CLLD. LAS Posavje 2014-2020 je v okviru SLR izkazal interes za sodelovanje z drugimi LAS, projektni predlogi, ki bodo primerni za predložitev na EKSRP in ESRR, se bodo dokončno oblikovali v kasnejšem obdobju, pri ESPR pa smo skupaj z ribiškimi LASi že oblikovali en projekt sodelovanja, in ga na predpisanem obrazcu vključili v SLR.

MGRT – dodatna druga urbana območja

Marca 2015 so se pričeli usklajevalni sestanki z MGRT z namenom določitve t.i. dodatnih drugih urbanih območij za potrebe LAS za izračun finančnega okvirja ESRR v CLLD za posamezno LAS.

Z območja regije Posavje smo se udeležili vseh usklajevalnih sestankov in v predpisanih rokih posredovali vse zahtevane podatke na MGRT. Prav tako smo pri pripravi seznama teh območij sodelovali s strokovnimi službami vseh šestih posavskih občin.

Zadnji usklajevalni sestanek na MGRT je bil 21.10.2015, na njem pa je bil predstavljen Pravilnik o določitvi dodatnih drugih urbanih območij za potrebe LAS, ki je predviden v Uredbi CLLD in do 1. roka prijave ni bil objavljen. Glede na to, da je bil posredovana dokončna tabelica dodatnih drugih urbanih območij, smo pri izračunu finančnega okvira za ESRR LAS Posavje upoštevali ta seznam kot osnova izračun. Z območja regije Posavje v ta seznam dodatnih drugih urbanih območij sodijo: Bistrica ob Sotli, Bizeljsko, Dobova, Artiče, Globoko, Pišece, Cerklje ob Krki, Kostanjevica na Krki, Brestanica, Raka, Podbočje, Krmelj, Blanca, Boštanj, Loka pri Zidanem mostu, Šentjanž. Kvoto iz problemskega območja smo v skladu z 11. Točko 68. Člena izračunali na predpisan način, in sicer smo celotni finančni okvir ESRR povečali za 20 % za problemsko območje.

 

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43