Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

 

Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem

 

Projekt sodelovanja PRIBLIŽAJMO UNESCOVA BIOSFERNA OBMOČJA PREBIVALCEM je bil LAS Posavje odobren na 3. Javnem razpisu za Podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine; z odločbo ARSKTRP št. 33154-50/2018/5, dne 03. 08. 2018. Aktivnosti projekta so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): Evropa investira v podeželje. Skupna višina nepovratne javne podpore za LAS Posavje znaša 20.442,26 EUR (vrednost celotnega projekta za izvedbo aktivnosti na območju LAS Posavje je 26.088,00 EUR).

Upravičenci do sredstev z območja LAS Posavje so:

 • Javni zavod Kozjanski park: 6.885,00 EUR
 • Regionalna razvojna agencija Posavje (kot javni zavod): 7.551,54 EUR
 • LAS Posavje (RRA Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje): 6.005,72 EUR 

Trajanje operacije: 24 mesecev; 1. faza: 01. 10. 2018 – 30. 09. 2019, 2. faza: 01. 10. 2019 – 30. 09. 2020.

Partnerstvo operacije:

 • LAS Doline Soče (vodilni partner)
 • LAS Gorenjska Košarica
 • LAS Med Snežnikom in Nanosom
 • LAS Krasa in Brkinov
 • LAS Obsotelje in Kozjansko
 • LAS Posavje

Za vsebino je odgovoren LAS Posavje. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja Podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

AKTUALNIM AKTIVNOSTIM PROJEKTA "Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem" lahko sledite na  http://www.las-posavje.si/ (NOVICE) in na Facebooku LAS Posavje: https://www.facebook.com/lasposavje/

V sklopu projekta smo ustvarili več filmov, ogledate si jih lahko na povezavah: 

-  Film BO Kozjansko in Obsotelje: Izobraževalni film "Biosferno območje Obsotelje in Kozjansko" (projekt sodelovanja EKSRP) - YouTube

-  Film BO Slovenije: Film Biosferna območja Slovenije - YouTube

- Filmi s predstavitvijo jedi z BO Slovenije: KUHAJMO PO BOHINJSKO - Dan Biosfernega območja Julijske Alpe - YouTube (Julijske Alpe); Facebook (Obsotelje in Kozjansko); (1) Facebook (Kras in porečje Reke);  (1) Facebook (Mura). 

 

OPIS PROJEKTA SODELOVANJA: Projekt sodelovanja "Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem", ki združuje šest slovenskih LAS, bo z izvajanjem skupnih aktivnostih na treh biosfernih območjih Slovenije prispeval k povečanju prepoznavnosti biosfernih območij in izkoristil potenciale, ki jih »Unesco-vo« imenovanje prinaša območju. Ozaveščanje, komunikacija, promocija, izobraževanje ter izmenjava dobrih praks in znanj, organizacija in izvedba dogodkov posvečenih dnevu BO Slovenije, snemanje in predvajanje skupne oddaje o perspektivnih in inovativnih podjetniških idejah v BO Slovenije, skupna izobraževalna zgibanka s predstavitvijo BO Slovenije ter izvedba skupnih izobraževalnih delavnic na temo vzpostavitve najbolj efektivnih komunikacijskih orodij z upravljalci BO, bodo bistvene aktivnosti tega dela operacije. V okviru specifičnih aktivnosti bodo izvedena izobraževanja in delavnice s poudarkom na izkoriščanju lokalnih virov ter tradicionalnih znanj v okolju, na osnovi izvedenih delavnic pa bosta pripravljena tudi komunikacijska strategija in Pravilnik o uporabi znaka MAB, ki bo omogočal, da bodo pridelovalci/predelovalci in ponudniki storitev na območju lahko MAB znak uporabili kot svojo prepoznavno prednost in s tem poudarjali lokalni pomen in kvaliteto. S specifičnimi aktivnostmi na območju BO Kozjansko in Obsotelje želimo dosegati cilje varovanja naravne in kulturne dediščine območja ob istočasnem izboljševanju dohodkovnega položaja lokalnega prebivalstva. Največji del operacije predstavlja vzpostavitev izhodišč, podpornega okolja in komunikacijskih orodij za skupni nastop ponudnikov na trgu (MAB znak) in večjo prepoznavnost pomena Unescove zaščite območja. Izdelan bo izobraževalni film o območju, ki bo gledalcem predstavil pomen varovanja okolja, pomen Unesco zaščite in priložnosti, ki jih prinaša BO za prebivalce in tudi obiskovalce. 

Man and the Biosphere Programme (MAB) je medvladni raziskovalni program UNESCA (organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation; v nadaljevanju: UNESCO MAB), ki poteka že od leta 1971. Njegov cilj je vzpostaviti ravnovesje odnosa med človekom, naravo in kulturnim izročilom. Razglašena biosferna območja predstavljajo vzorčne primere za uresničevanje trajnostnega razvoja na lokalni, nacionalni in globalni ravni. Biosferna območja imajo naslednje funkcije:

 • ohranjanje ekosistemov, krajine in biološke pestrosti,
 • spodbujanje gospodarskega razvoja, ki je gospodarsko in kulturno trajnostno usmerjen,
 • logistično podporo za raziskave, monitoring, izobraževanje, ki se nanašajo na lokalno, regionalno, nacionalno in globalno ohranjanje narave in trajnostni razvoj.

Posebnost biosfernih območij je v tem, da vzpostavljajo pozitiven odnos in enakovredno partnerstvo med človekom in naravo. V biosfernih območjih zavarovana narava ni pomembnejša od uravnoteženega gospodarskega razvoja. Prav zato so ta območja zanimiva in drugačna. Prebivalcem ponujajo številne priložnosti, ne nazadnje prinaša Unescovo priznanje izjemno promocijsko prednost in prepoznavnost. Svetovna mreža biosfernih območij vključuje danes 686 biosfernih območij v 122 državah. Na območju Slovenije obstajajo štiri biosfera območja (v času priprave projekta so bila uradno priznana tri):

 1. BIOSFERNO OBMOČJE JULIJSKE ALPE: Leži na severozahodu Slovenije, na tromeji med Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Razdeljeno je na osrednje, robno in vplivno območje. Meje biosfernega območja so uradno opredeljene z administrativnimi mejami 10 občin, vključenih v biosferno območje in sicer: Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica. Osrednji in robni del biosfernega območja predstavlja zavarovano območje Triglavskega narodnega parka (TNP), ki poleg visokogorskega območja vključuje tudi nekaj pomembnejših turističnih destinacij oziroma krajev, kot so Bohinj, Pokljuka, Planica, Trenta in Log pod Mangartom. Z vidika turistične destinacije Julijske Alpe je nujno obravnavati biosferno območje Julijske Alpe kot celoto. Osrednje varovano območje namreč predstavlja glavno privlačnost Julijskih Alp, po drugi strani pa je to hkrati tudi najbolj dragoceno in občutljivo območje z vidika varovanja naravne in kulturne dediščine. S ciljem zagotavljanja uravnoteženega in trajnostnega razvoja biosfernega območja Julijske Alpe je zato pomembno vključevanje tudi območij, ki so izven zavarovanega območja TNP.
 2. BIOSFERNO OBMOČJE KRAS IN POREČJE REKE REKE: Z njim upravlja Park Škocjanske jame. Kras je območje med Jadranskim morjem in delom celine kjer so raziskovalci prvič na svetu resno in strokovno začeli odkrivati in raziskovati kraške oblike, kraške jame in druge kraške pojave. Mednarodno uveljavljen izraz v krasoslovju za dolino - dolina ima verjetno svojo domovinsko pravico ravno v Škocjanskih dolinah. Škocjanske jame so najpomembnejši podzemeljski pojav na Krasu in v Sloveniji ter sodijo med najpomembnejše jame na svetu. Škocjanske jame z okolico so bile leta 1986 vpisane v sezname svetovne dediščine, od 1999 v Ramsarska mokrišča in od 2003 na MAB območja, vse pri Unescu, s čimer je tudi svetovna strokovna javnost priznala pomen tega območja kot edinstvenega.
 3. BIOSFERNO OBMOČJE KOZJANSKO IN OBSOTELJE: je bilo razglašeno leta 2010 z njim pa upravlja Kozjanski park. Nahaja se med Savo, Savinjo in Sotlo in je veliko 947 km2. V osrednjem območju se nahaja celotno zavarovano območje Kozjanskega regijskega parka, skoraj polovica osrednjega in robnega območja pripada območjem Natura 2000. Območje zajema enajst občin. Največji delež ozemlja osrednjega in robnega dela biosfernega območja imajo občine Bistrica ob Sotli, Dobje in Kozje, sledijo Podčetrtek, Laško, Šentjur, Brežice, Sevnica, Krško, Šmarje pri Jelšah in Radeče. Upravljavci BO so se do sedaj osredotočali le na svoja območje s čimer niso bili izkoriščeni potenciali povezovanja. Z operacijo sodelovanja se tako zasleduje osnovni cilj, ki je povezovanje vseh biosfernih območij v Sloveniji in s tem povečevanje njihove prepoznavnosti. Na podlagi skupnih aktivnosti z občinami in drugimi deležniki na območju se želi aktivneje pristopiti k doseganju ciljev BO tudi izven zavarovanih območij. Aktivnosti bodo pripomogle tudi k doseganju ciljev limskega akcijskega načrta.
 4. BIOSFERNO OBMOČJE MURA: je bilo razglašeno 25. 07. 2018.

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA - 1. FAZA:

A1: KOORDINACIJA IN VODENJE PROJEKTA

A2: ORGANIZACIJA IN IZVEDBA STROKOVNIH EKSKURZIJ V BO SLOVENIJE TER PRENOS ZNANJA MED OBMOČJI

 • Udeležba na strokovni ekskurziji v biosferno območje Julijske Alpe
 • Predstavitev biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje
 • Organizacija in izvedba izobraževalne delavnice na temo Povezovanje BO Slovenije (prenos znanja in izkušenj; 2 delavnici)

A3: ORGANIZACIJA IN IZVEDBA LOKALNE PRIREDITVE POSVEČENE DNEVU BO SLOVENIJE

 • Predstavitev BO Slovenije – predavanje
 • Prestavitev lokalnih izdelkov značilnih za posamezna BO ter imenovanje ambasadorja BO
 • Koordinacija in usklajevanje ponudnikov iz BO Slovenije z namenom predstavitve jedi in izdelkov iz BO Slovenije na prireditvi

A4: OBLIKOVANJE IN TISK IZOBRAŽEVALNE ZGIBANKE S PREDSTAVITVIJO BO SLOVENIJE

 • Priprava tekstov za zgibanko
 • Koordiniranje in usklajevanje pri oblikovanju in prilagoditvi izobraževalne knjižice za ranljive skupine »LAHKO BRANJE« (starejši, otroci, osebe s posebnimi potrebami

A5: IZDELAVA PROMOCIJSKEGA MATERIALA (promocijska aktivnost v skladu z Uredbo CLLD 35. člen)

 • Nakup ženskih in moških majic ter tisk

A6: SNEMANJE ODDAJE O PERSPEKTIVNIH IN INOVATIVNIH PODJETNIŠKIH IDEJAH V BO SLOVENIJE

 • Snemanje oddaje
 • Koordiniranje pri snemanju oddaje za BO Kozjansko in Obsotelje

A7: SPECIFIČNE AKTIVNOSTI BIOSFERNEGA OBMOČJA OBSOTELJE IN KOZJANSKO

 • Priprava pravilnika za pridobitev in uporabo znaka MAB
 • Ozaveščevalni film o pomenu bisofernega območja Kozjansko in Obsotelje (snemanje, koordinacija)
 • Organizacija in izvedba 3 izobraževalnih delavnic za različne ciljne skupine deležnikov na območju BO Kozjansko in Obsotelje

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA - 2. FAZA:

A1: KOORDINACIJA IN VODENJE PROJEKTA

A2: ORGANIZACIJA IN IZVEDBA STROKOVNIH EKSKURZIJ V BO SLOVENIJE TER PRENOS ZNANJA MED OBMOČJI

 • Udeležba na strokovni ekskurziji v biosferno območje Krasa in porečje reke Reke
 • Predstavitev biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje
 • Organizacija in izvedba izobraževalne delavnice na temo Povezovanje BO Slovenije (prenos znanja in izkušenj)

A3: ORGANIZACIJA IN IZVEDBA LOKALNE PRIREDITVE POSVEČENE DNEVU BO SLOVENIJE

 • Predstavitev BO Slovenije – predavanje
 • Prestavitev lokalnih izdelkov značilnih za posamezna BO ter imenovanje ambasadorja BO
 • Koordinacija in usklajevanje ponudnikov iz BO Slovenije z namenom predstavitve jedi in izdelkov iz BO Slovenije na prireditvi

A4: IZVEDBA IZOBRAŽEVALNIH DELAVNIC

 • Priprava in izvedba skupne delavnice na temo Vzpostavitev najbolj efektivnih komunikacijskih orodij z upravljavci BO Slovenije
 • Priprava izhodišč s komunikacijskimi orodji za upravljavce BO Slovenije

A5: SPECIFIČNE AKTIVNOSTI BIOSFERNEGA OBMOČJA KOZJANSKO IN OBSOTELJE

 • Izdelava komunikacijske strategije BO

 

SPLOŠNI CILJI PROJEKTA SODELOVANJA:

 • Približati Biosferna območja prebivalcem in širši javnosti;
 • Povezati vsa BO v Sloveniji
 • Izkoriščati potenciale biosfernih območjih za namene ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter izboljševanja dohodkovnega položaja lokalnih prebivalcev.
 • Komunikacija in prenos dobrih praks med biosfernimi območji.
 • Povezati ponudnike s skupnim nastopom na trgu ter predstavitev biosfernih območij Slovenije za boljšo prepoznavnost.
 • Ozaveščanje in izobraževanje javnosti o pomenu in varovanju biosfernih območij Slovenije.

SKUPNI REZULTATI PROJEKTA:

 • Izvedene strokovne ekskurzije in izobraževalne delavnice na temo povezovanja BO.
 • Izvedene izobraževalne delavnice (komunikacija BO, trajnostna mobilnost, ciljne skupine in širša javnost o BO).
 • Vzpostavljen sistem organiziranja dnevov biosfernega območja z izborom in imenovanjem ambasadorjev BO.
 • Oblikovana in natisnjena zgibanka s predstavitvijo BO Slovenije ter prilagoditev »LAHKO BRANJE« za ranljive ciljne skupine.
 • Izvedena lokalna prireditev posvečena DNEVU BO SLOVENIJE z vključitvijo deležnikov in ponudnikov iz vseh 3 BO Slovenije.
 • Izdelan promocijski material.
 • Posneta in predvajana oddaja na nacionalni in lokalni TV na temo perspektivne in inovativne ideje v BO Slovenije.

SPECIFIČNI REZULTATI PROJEKTA:

 • Izdelan pravilnik za uporabo MAB oznake,
 • Izdelana Komunikacijska strategija za BO Kozjansko in Obsotelje,
 • Izdelan ozaveščevalni film o BO Kozjansko in Obsotelje,

Navedeni rezultati bodo prispevali k doseganju sledečih CILJEV SLR LAS Posavje:

 • 2.1. Razvoj osnovnih storitev – aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja (preko povezovanja lokalnih pridelovalcev in predelovalcev, postavitve kriterijev za uporabo znaka MaB, predstavitve ponudbe lokalnih izdelkov, jedi ter s snemanjem oddaje o BO in ponudnikih. *Kazalnik: št. vključenih prebivalcev: 30.
 • 3.2 Varstvo okolja in ohranjanja narave  - Ohranjanje naravne in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoja LAS (preko izobraževalnih delavnic, izdelane zloženke, izobraževalnega filma) *Kazalnik: št. novih vsebin in programov: 1; število vključenih v aktivnosti ozaveščanja: 30.
 • 4.1 Izboljšati pogoje za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo (preko prilagojene zloženke za »lahko branje«, preko delavnic za prebivalce BO, v katere bodo vključeni mladi/otroci, starejši, ženske) *Kazalnik: št. vključenih iz ranljivih skupin: 20.
 • Projekt sodelovanja sicer naslavlja tri tematska področja ukrepanja SLR LAS Posavje: razvoj osnovnih storitev na podeželju, varstvo okolja in ohranjanje narave, večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

KORISTI ZA OBMOČJE

 • S komunikacijo in promocijo bo območje prepoznalo in začelo izkoriščati prednosti in potenciale, ki jih prinaša Unescovo imenovanje predvsem v smislu promocije in prepoznavnosti;
 • Območje LAS in BO Obsotelje in Kozjansko bo dobilo izhodišča za skupno promocijo zaščitnega območja – izdelava celovite komunikacijske strategije, v delavnicah pa spodbujali povezovanje in skupen nastop ponudnikov na trgu;
 • Z nadgradnjo obstoječih blagovnih znamk z znakom Unesco MAB se bo izboljšal tržni položaj posameznikov, ki te blagovne znamke uporabljajo (vpliv na gospodarsko rast območja);
 • S konkretnim povezovanjem območja kot turistične destinacije in sodelovanjem z drugimi BO Slovenije se vzpostavljajo tudi pogoji za skupno in trajnostno upravljanje naravne in kulturne dediščine.

PRENOS DOBRIH PRAKS: Operacija temelji na izmenjavi izkušenj in pridobivanju novih znanj ter predvideva njihovo implementacijo na območju LAS.

 • Ena izmed skupnih aktivnosti se navezuje na Organizacijo in izvedbo strokovnih ekskurzij v BO Slovenije ter prenos znanja med območji. Ključnim deležnikom v biosfernih območjih se bo predstavilo delovanje posameznega biosfernega območja ter skozi izobraževalne delavnice prikazalo možnosti za povezovanje in vzpostavitev najbolj efektivnih komunikacijskih orodij.
 • V okviru skupne oddaje se bo predstavilo perspektivne in inovativne podjetniške ideje v posameznih BO Slovenije, ki se bodo lahko implementirala na druga območja.
 • Vsako BO Slovenije pa bo izbralo svojo lokalno prireditev, ki jo bodo posvetili dnevu BO Slovenije. Na prireditvi se bodo predstavljali ponudniki iz vseh 3 BO.

HORIZONTALNI CILJI EVROPSKE UNIJE

 • Spodbujanje inovativnosti: Inovativnost bomo spodbujali s sodobnim pristopom povezovanja na regionalni ravni – sodelovanje BO na ravni Slovenije, ki izkorišča priložnosti, ki jih prinaša Unesco poimenovanje. Istočasno operacija prispeva k spodbujanju lokalnega gospodarstva, trajnostnega koriščenja naravnih virov ter varovanja narave z novimi pristopi komunikacije (izdelana komunikacijska strategija za BO Kozjansko in Obsotelje ter ozaveščevalni film o pomenu BO). Operacija prinaša nov način obravnavanja Unescovega poimenovanja BO ter ustvarja nov način aktiviranja in uporabe obstoječih lokalnih virov. Operacija je inovativna ker gre za novo partnerstvo: partnerstvo med upravljavci BO v Sloveniji in LAS-i. Operacija je inovativna na ravni LAS.
 •  Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje: Podnebne spremembe in prilagajanje nanje bo tudi ena izmed tem na različnih delavnicah, ki bodo organizirane v okviru operacije za različne ciljne skupine (BO Kozjansko in Obsotelje načrtuje izvedbo 3 delavnic). Velik poudarek pri tej tematiki bo tudi ozaveščanje o pomenu horizontalnega cilja ob izvedbi MAB dneva na območju LAS Obsotelje in Kozjansko.  Operacija neposredno prispeva k horizontalnemu cilju, saj spodbuja ohranjanje biodiverzitete, saj že samo Unesco poimenovanje za območje pomeni zavezo k trajnostnemu upravljanju narave/okolja.
 • Okoljska trajnost: Operacija neposredno prispeva k doseganju horizontalnega cilja, saj vsebuje naložbo (ozaveščevalna tabla o pomenu BO), ki bo pripomogla k spodbujanju ohranjanja biotske raznovrstnosti, ohranjanja  kulturne dediščine in naravne krajine. Promocija BO in predstavitev pomena in zaveze poimenovanja pa bodo dvignile zavest o okoljski trajnosti pri deležnikih (MAB dan, delavnice za različne skupine deležnikov, ogledi dobrih praks).
 • Socialna vzdržnost: Operacija vključuje 3 ranljive skupine na območju LAS Obsotelje in Kozjansko, in sicer invalide, mlade in starejše. Socialna vzdržnost operacije bo dosežena z izdelavo zgibanke za starejše, otroke in osebe s posebnimi potrebami po principu »lahko branje«. Prav tako bodo aktivni udeleženci ostalih aktivnosti operacije (MAB dan, delavnice za deležnike).
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43