Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

 

Predstavitev sofinancirane aktivnosti

Naziv aktivnosti: Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine LAS Posavje 2014-2020.

Opis: Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki nastanejo pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Cilj: Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.
Cilj LAS Posavje je celovit razvoj območja LAS Posavje in povezovanje lokalnih akterjev v urbanih območjih in na podeželju za pripravo skupnih operacij na javne pozive LAS Posavje.

Glavne aktivnosti za doseganje ciljev:

 • delavnice za animacijo prebivalcev,
 • priprava promocijskih gradiv,
 • objavljanje člankov v medijih,
 • izvajanje javnih pozivov za pridobitev vlog v okviru podukrepa 19.2, Podpora za izvajanje operacij v okviru SLR,
 • posredovanje s strani UO potrjenih operacij na ARSKTRP,
 • vlaganje sprememb operacij,
 • vlaganje zahtevkov za izplačilo,
 • vlagate projektov sodelovanja v okviru Podukrepa 19.3, Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS.

Pričakovani rezultati: Animacija območja oziroma vključevanje skupnosti na območju LAS Posavje 2014-2020 je usmerjena:

 • k identificiranju potreb na območju LAS,
 • v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
 • k doseganju kazalnikov, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
 • k enakomernemu razvoju območja LAS.

Povzetek: Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, oziroma s tujko CLLD (Community Lead Local Development) je termin, ki ga uporablja Evropska komisija za pristop, ki je obrnil tradicionalni pristop »od zgoraj navzdol« povsem na glavo. CLLD namreč predstavlja nov razvojni pristop za spodbujanje celovitega lokalnega razvoja po načelu »od spodaj navzgor«, ki lokalnemu prebivalstvu omogoča, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev v okviru lokalnih akcijskih skupin aktivno odloča o prioritetah in razvojnih potrebah lokalnega območja. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost tako omogoča, da lokalne akcijske skupine oblikujejo svoje Strategije lokalnega razvoja, ki morajo izhajati iz analize razvojnih potreb in razvojnih možnosti posameznega LAS območja ter naslavljati dejanske izzive območja.

O sredstvih CLLD govorimo, ko gre za združevanje sredstev več strukturnih skladov, ki so dodeljena v izrecno upravljanje lokalnim območjem, to je lokalnim akcijskim skupinam. Država Slovenija se je odločila, da bo Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost, podprla s sredstvi treh evropskih skladov: EKSRP – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ESRR – Evropskega sklada za regionalni razvoj in ESPR – Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Tematska področja ukrepanja:

 1. Ustvarjanje delovnih mest
 2. Razvoj osnovnih storitev
 3. Varstvo okolja in ohranjanje narave
 4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.


Izvajanje CLLD določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18).

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.« Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Evropske komisije, namenjene EKSRP https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl, in na spletni strani PRP www.program-podezelja.si/.

Vir sofinanciranja: Za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je LAS Posavje 2014-2020 upravičen do največ 851.773,11 EUR in se dodeli iz glavnega sklada EKSRP.

Za vsebino na spletni strani LAS Posavje je odgovorna Lokalna akcijska skupina LAS Posavje 2014-2020, ki jo zastopa vodilni partner Regionalna razvojna agencija Posavje. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43