Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Podpora za tekoče stroške in stroške animacije

Podpora iz naslova podukrepa 19.4 Podpora za tekoče stroške in stroške animacije je namenjena sofinanciranju stroškov, nastalih pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR. Znesek sredstev, ki so predvidena za podukrep Podpora za tekoče stroške in animacijo, kot jih predvideva 41. člen Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS; št. 42/15 in 28/16) Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 851.773,10 €.

Podpora je namenjena tudi za animacijo območja LAS in pomoč potencialnim upravičencem za razvijanje idej in pripravo operacij.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so LAS, ki so prejeli odločbo o potrditvi LAS in SLR.

 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški v okviru tega podukrepa so:

 • Tekoči stroški, povezani z upravljanjem izvajanja SLR:
  • operativni stroški,
  • stroški osebja,
  • stroški usposabljanja osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS,
  • stroški, vezani na odnose z javnostmi in promocijo LAS, vključno s stroški mreženja,
  • finančni stroški ter
  • stroški, povezani s spremljanjem in vrednotenjem SLR, kot je zahtevano v 3.g točki 34. člena Uredbe 1303/2013/EU.
 • Stroški animacije lokalnega razvoja:
  • Stroški, povezani z izmenjavo med zainteresiranimi stranmi z namenom zagotavljanja informacij in spodbujanja SLR, ter
  • stroški za podporo potencialnim upravičencem z namenom oblikovanja in priprave operacij ter vlog.

Zgornje priznane vrednosti upravičenih stroškov so določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti.

Upravičeni so samo stroški, ki so nastali po izdaji odločbe o potrditvi LAS in SLR.

Zahtevek za izplačilo se mora nanašati na opravljene aktivnosti.

Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:

 • stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo,
 • splošni upravni stroški,
 • prispevek v naravi,
 • obresti na dolgove,
 • DDV,
 • rabljena oprema in mehanizacija,
 • štipendije in nagrade,
 • stroški, nastali z izvajanjem nalog javnih služb ter
 • stroški, ki so nastali z aktivnostmi, vezanimi izvajanje ukrepov LEADER v okviru programskega obdobja 2007–2013.

 

Pogoji za upravičenost

Aktivnosti, za katere se zahteva sofinanciranje, morajo biti upravičene do sofinanciranja in izvedene.

Tekoči stroški in stroški animacije morajo biti ločeno vodeni in jasno razmejeni.

Stroški animacije lokalnega območja zajemajo najmanj 25 odstotkov nastalih stroškov v okviru predloženih zahtevkov za izplačilo v obdobju koledarskega leta.

 

Vrsta podpore

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

 

Višina podpore

Posamezni LAS lahko za izvajanje tega podukrepa v skladu s sprejetim Partnerskim sporazumom nameni največ 20 % skupnih javnih izdatkov nastalih pri SLR. Delež sredstev, ki jih lahko posamezni LAS nameni za izvajanje tega podukrepa je bil določen na podlagi historičnih podatkov iz naslova izvajanja ukrepov LEADER v programskem obdobju 2007–2013.

Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov.

LAS lahko zaprosi za nižjo stopnjo podpore.

Najnižji znesek javne podpore posameznega zahtevka za izplačilo iz naslova tega podukrepa je 5.000 EUR.

 

Naloge vodilnega partnerja LAS Posavje so:

 • zastopanje LAS Posavje v upravnih in finančnih zadevah,
 • upravljanje s transakcijskim računom LAS Posavje,
 • opravljanje vseh ostalih nalog, ki izhajajo iz pogodbe med LAS Posavje in vodilnim partnerjem,
 • organizira delovanje LAS Posavje,
 • sodeluje pri pripravi SLR,
 • skrbi za izvajanje SLR,
 • zbira projektne ideje in po potrebi projektnim upravičencem pomaga pri sestavljanju projektnih predlogov,
 • pripravljanje in vodenje projektov ter opravljanje nadzora nad njihovo izvedbo in financiranjem,
 • pripravljanje vlog in njihovo oddajanje organu v končno potrditev,
 • pripravljanje zahtevkov za povračila in ugotavljanje upravičenosti,
 • pripravlja promocijsko gradivo, s katerim predstavlja SLR in spodbuja lokalno prebivalstvo k sodelovanju,
 • animacija, izobraževanja in usposabljanje prebivalcev LAS Posavje,
 • opravlja vse druge naloge po pooblastilu Upravnega odbora in Skupščine LAS Posavje,
 • LAS mora zagotoviti varen elektronski predal za sprejem elektronske pošte in kvalificirano elektronsko potrdilo za oddajo vlog in zahtevkov za izplačilo.
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43