Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

 

Ocenjevanje ribjih izdelkov

 

 

  1. Identifikacija projekta sodelovanja

Naziv sklada

ESPR

Naziv projekta sodelovanja

OCENJEVANJE RIBJIH IZDELKOV

Tematska področja ukrepanja

Ustvarjanje delovnih mest

Ukrep

Razvoj sladkovodne akvakulture

Naziv vlagatelja

LAS Posavje

Skupna višina podpore:

29.111,74 EUR

Celotna vrednost operacije:

40.525,25 EUR

Trajanje operacije:

1. 10. 2018 – 30. 10. 2020

Ostali partnerji v projektu sodelovanja:

LAS Doline Soče (vodilni partner)

LAS Gorenjska Košarica

 

Terminski načrt operacije:

Dinamika črpanja sredstev:

  - rok za oddajo zahtevka na ARSKTRP:

Predviden znesek zahtevka:

  1. Faza:
 30. 10. 2019

10.363,38 EUR

  1. Faza: 
 30. 10. 2019

18.748,36 EUR

 

  1. Podrobnejši opis operacije

PODROBEN OPIS OPERACIJE SODELOVANJA

Slovenija je dežela rek. Sladkovodne ribe so pomenile pomemben vir prehrane na slovenskih tleh, zlasti na območjih, kjer so pogoji za kmetijstvo slabši. Razvoj gojenja sladkovodnih rib Sloveniji se je pričel konec 19. st., ko so pričeli graditi prve ribogojnice. Prve ribogojnice, namenjene gojenju rib oz. postrvi za prehrano, pa datirajo šele v leto 1930. Nekoliko večji razmah gojenja rib za prehrano se je pričel po osamosvojitvi Slovenije. Danes proizvedejo ribogojnice 1.200 t postrvjih vrst in 300 ton krapovskih vrst.  Kljub temu pa smo še vedno veliki uvozniki sladkovodnih rib. Da bi se v Sloveniji povečala proizvodnja in prodaja lokalne ribe, je potrebno ozaveščati tako gojitelje rib kot potrošnika. Ribe se umeščajo v prehranski piramidi visoko in jih strokovna javnost priporoča kot "zdravo" hrano. Trendi v kulinariki so naklonjeni ribi in ribjim izdelkom. Kljub temu v Sloveniji pojemo zelo malo rib, predvsem sladkovodnih rib. Iz rezultatov anket ugotovimo, da pojemo 4g na prebivalca, kar je zaskrbljujoče nizko. Ankete kažejo tudi to, da 12% odraslih nikoli ne uživa rib ter da je pri tistih, ki ribe uživajo, občutno večji delež morskih kot sladkovodnih rib. Skrbi tudi podatek, da veliko večino rib povprečni potrošnik nakupi v velikih trgovskih centrih, kjer se zaradi prostega pretoka blaga v Slovenijo uvažajo velike količine rib, ki jim naša riba praktično ne more konkurirati. 

Aktivnosti v okviru projekta sodelovanja Ocenjevanje ribjih izdelkov bodo pripomogle k dodani vrednosti, v kolikor želimo našim ribam in ribogojcem zagotoviti svetlejšo prihodnost.

Osrednji cilj projekta je, da se vzpostavi dolgoročen sistem, ki bo predstavljal sladkovodne ribe na Slovenskem trgu. Potrebno je ozaveščati potrošnika o kakovostnih razlikah pri ribah, o okusih in predstaviti prodajne točke, kjer se naše ribe lahko dobi.

Gojene sladkovodnih rib iz lokalnega okolja ima v slovenski kulinariki dolgo tradicijo ter velik pomen. Veliki trgovinski sistemi na račun prostega pretoka blaga v Slovenijo uvažajo velike količine cenenih in manj kakovostnih rib, njihova konkurenčna prednost je zgolj nizka cena.

Priložnost za slovenske ribogojce je tako v ozaveščanju potrošnikov o višji kakovosti njihovih izdelkov, ki mora pri odločitvi za nakup odtehtati nekoliko višjo prodajo ceno od konkurenčnih izdelkov na trgovskih policah. Namen ocenjevanja ribjih izdelkov je tako ribogojcem po objektivnih kriterijih omogočiti primerjavo ter hkrati povečati vrednost domačih rib in ribjih izdelkov pri potrošniku.

Projekt je načrtovan v skladu z operativnim programom in prednostno nalogo Unije pospeševanje trženja in predelave ter posebnim ciljem spodbujanja akvakulture z visoko ravnjo varstva okolja, zdravja in dobrega počutja živali ter javnega zdravja in varnosti.

Učinki projekta bodo v večini posredni, to je v višji ozaveščenosti potrošnikov o kakovosti rib in ribjih izdelkov. Posredno z mreženjem deležnikov (gostinci, ribogojci, potrošniki) in uvajanjem slovenskih proizvodov v ponudbo  se lahko posredno pokaže tudi potencialna možnost zaposlitev v gostinstvu. Pri ribogojcih je osnovna prioriteta ohranjanje obstoječih delovnih mest.

 OPIS NAČINA RAZŠIRJENJA INFORMACIJ O REZULTATIH IN DOSEŽKIH OPERACIJE IN OPIS NAČINA SEZNANJANJA PREBIVALCEV OBMOČJA LAS Z NJIMI

Skozi projektne aktivnosti v okviru operacije sodelovanja se bo za ribogojce na območjih projektnih partnerjev organiziralo in izvedlo strokovno ekskurzijo v tujino. Oblikovalo in natisnilo se bo izobraževalno knjižico o pomenu rib in ribjih izdelkov, knjižico receptov jedi iz lokalno pridelanih rib ter posnelo izobraževalni film o ribogojstvu in akvakulturi v Posavju, ki bodo dostopni vsem prebivalcem in obiskovalcem LAS-a. Organizirali bomo tudi kulinarične delavnice na temo ribjih jedi, ki bodo namenjene prebivalcem LAS in s katerimi bomo promovirali lokalno pridelane ribe in jedi iz lokalno pridelanih rib. Na prireditvi Podeželje v mestu bomo promovirali Posavske ribe in jedi iz lokalno pridelanih rib.

Posamezni LAS bo preko lokalnih medijev poskrbel za promocijo in obveščanje javnosti o rezultatih in dosežkih operacije.

Rezultati se bodo tako širili s pomočjo spletnih mest in družabnih omrežij LAS, prav tako pa bo poskrbljeno za redno obveščanje javnosti o doseganju rezultatov operacije (izjave za javnost, povabilo medijem na organizirane dogodke).

Pri aktivnostih promocije, ozaveščanja in razširjanja informacij je javnost ključnega pomena:

-              lokalni prebivalci v smislu izkoriščanja prednosti in razvojnih priložnost in

-              splošna javnost kot potencialni kupci lokalnih izdelkov

Kakovostna koordinacija med deležniki na različnih nivojih (lokalni, regionalni, panožni, generacijski,..) bo zagotavljala vključenost tako strokovne kot tudi laične javnosti v operacijo.

 

  1. Cilji in kazalniki

Cilj 1.2: Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih

Št. novih produktov ali storitev

5 (Pravilnik o ocenjevanju, Knjižica receptov, CGP, Izobraževalna knjižica o pomenu rib in ribjih izdelkov, Film o ribogojstvu in akvakulturi v Posavju)

Št. usposobljenih nosilcev dejavnosti

5 usposobljenih potencialnih ocenjevalcev ribjih izdelkov

Cilj 2.1: Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja

Št. novih programov ali storitev

 1 Ocenjevanje ribjih izdelkov

Št. vključenih proizvajalcev

 5

Št. vključenih prebivalcev

40

Cilj 3.1: Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela

Št. izvedenih ukrepov

 1 (analiza rib)


  

  1. Glavne aktivnosti v operaciji

I FAZA:

Aktivnost 0: Koordinacija in vodenje projekta

Aktivnost 1: Usposabljanje in izvedba ocenjevanja ribjih izdelkov

Aktivnost 2: Fotografiranje ribjih izdelkov

Aktivnost 3: Izdelava promocijskega materiala in udeležba na prireditvi Podeželje v mestu

Aktivnost 4: Izdelava celostne grafične podobe

Aktivnost 5: Izdelava biokemijske analize za ribe

Aktivnost 6: Izvedba kulinaričnih delavnic

 

II FAZA:

Aktivnost 0: Vodenje in koordinacija projekta

Aktivnost 1: Usposabljanje in izvedba ocenjevanja ribjih izdelkov

Aktivnost 2: Oblikovanje in tisk izobraževalne brošure o pomenu rib in ribjih izdelkov

A3: PROMOCIJA: Udeležba na prireditvi Podeželje v mestu

Aktivnost 4: Dvodnevna strokovna ekskurzija

Aktivnost 5: Izvedba kulinaričnih delavnic

Aktivnost 6: Fotografiranje, oblikovanje in tisk knjižice z recepti

Aktivnost 7: Izdelava izobraževalnega filma

AKTUALNIM AKTIVNOSTIM PROJEKTA "Ocenjevanje ribjih izdelkov" lahko sledite na  http://www.las-posavje.si/ (NOVICE) in na Facebooku LAS Posavje: https://www.facebook.com/lasposavje/

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovoren LAS Posavje. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43