Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor LAS nadzira in spremlja delo vseh organov LAS Posavje, zlasti celotno gospodarsko, finančno in materialno poslovanje.

Nadzorni odbor LAS je za svoje delo odgovoren skupščini LAS.

Nadzorni odbor šteje 3 (tri) člane, in sicer iz vsakega sektorja po en član.

 

V mandatnem obdobju od 19.10.2015 do 18.10.2019 so bili za člane nadzornega odbora LAS Posavje izvoljeni naslednji člani:

  • Goran Udovč, predstavnik ekonomskega sektorja, predsednik,
  • Andreja Pavlin, predstavnica socialnega sektorja in
  • Ana Bercko, predstavnica javnega sektorja.

 

V mandatnem obdobju od 15.10.2019 za štiri (4) letno mandatno obdobje oziroma do zaključka programskega obdobja so za člane nadzornega odbora LAS Posavje izvoljeni naslednji člani:

- predstavnik javnega sektorja:

  1. ANA BERCKO, OBČINA BISTRICA OB SOTLI,

- predstavnik ekonomskega sektorja:

  1. GORAN UDOVČ, RUDAR SENOVO D. O. O.,

- predstavniki organizacij civilne družbe in fizične osebe:

  1. MARIJA DUKTAJ FRUK, ZAVOD DOBRA DRUŽBA (članica do 31. 08. 2021)
  2. MATEJ IMPERL, Kulturno, športno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor pod Lisco (nadomestil Marijo Duktaj Fruk)
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43