Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Lokalna razvojna strategija 2007-2013

Lokalna razvojna strategija (v nadaljevanju LRS) je krovni strateški dokument partnerstva in območja regije Posavje za programsko obdobje 2007-2013. Predstavlja osnovo za delovanje LAS Posavje in izbor projektov, upravičenih do sredstev LEADER.

Strategija je skladna z Regionalnim razvojnim programom regije Posavje za obdobje 2007-2013 ter Dodatkom k Regionalnemu razvojnemu programu regije Posavje za obdobje 2007-2013 za občini Radeče in Bistrica ob Sotli.

Priprava LRS je sledila Smernicam in priporočilom za izvajanje pristopa LEADER v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 ter Javnemu razpisu za izbor in potrditev Lokalnih akcijskih skupin, upravičenih do sredstev za izvajanje pristopa LEADER, objavljenem v Ul. RS z dne 29.02.2008.

Strateški cilji LAS Posavje 2007 – 2013:

  • Dvigniti dodano vrednost lokalnim proizvodom in storitvam skozi povezovanje ponudnikov in vzgojo potrošnikov
  • Vzpostaviti lokalno trajnostno oskrbo s hrano
  • Povečati turistično privlačnost območja
  • Povečati zaposlitvene možnosti na podeželju
  • Vrniti življenje v vasi
  • Uveljaviti pristop LEADER pri razvojnem načrtovanju v vseh sektorjih
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43