Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

O LAS Posavje

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE je tripartitno pogodbeno partnerstvo javnih, gospodarskih in nevladnih organizacij, ki se je leta 2008 pod okriljem Regionalne razvojne agencije Posavje vzpostavilo z namenom, da v praksi uveljavi nov razvojni pristop pri razvoju podeželja, to je pristop LEADER. Njegovo izvajanje je na ravni EU podprto s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Z uspešno prijavo na javni poziv takratnega Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je LAS Posavje v programskem obdobju 2007 – 2013 pridobila pravico do upravljanja z evropskimi sredstvi LEADER, ki so del Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

S pomočjo načel LEADER partnerstvo prispeva k izboljšanju sodelovanja in povezovanja med sektorji in partnerji v regiji Posavje tako pri načrtovanju razvoja kot pri njegovem uresničevanju skozi projekte, ki so bili podprti z evropskimi sredstvi LEADER.

LAS Posavje je član slovenskega združenja LAS, to je Društva za razvoj slovenskega podeželja, preko tega pa tudi član evropskega združenja LAS, to je ELARD. LAS Posavje je ena od 33 delujočih LAS v Sloveniji in ena od 2.200 delujočih na ravni Evropske unije.

LAS Posavje je v upravljanje v tekočem programskem obdobju pridobila 1,6 mio EUR sredstev LEADER, ki so del Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Člani Lokalne akcijske skupine Posavje pa so imeli odgovornost izbrati projekte, ki uresničujejo razvojne cilje in so tako upravičeni do sofinanciranja s sredstvi LEADER.

S pomočjo petih javnih pozivov in v skladu s pravilnikom o izboru projektov so organi LAS Posavje zbrali 24 projektov v vrednosti 2,2 mio EUR, pri njih pa sodeluje več kot 100 različnih partnerjev z območja celotne regije Posavje.

Z izvedenimi projekti LEADER je Posavje lepše urejeno, bolj privlačno za domačine in turiste, ustvarjena so prepotrebna nova delovna mesta, skozi projekte so se raznovrstne ciljne skupine usposabljale in izboljševale svoje veščine, kar v največji meri pripomore tudi k dvigu dodane vrednosti različnih produktov na našem podeželju.

Z aktivnostmi in projekti LAS Posavje spodbuja in opogumlja ljudi na podeželju, da zaupajo svoji ideji in gredo v akcijo.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43