ZAKLJUČEN 2. JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ SREDSTEV EKSRP in OBJAVA 3. JAVNEGA POZIVA ZA ČRPANJE SREDSTEV RIBIŠKEGA SKLADA (ESPR)

12 Feb 2019

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je zaključila z vsemi postopki, povezanimi s potrditvijo operacij, oddanimi na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 - Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Na 2. javni poziv kmetijskega sklada, ki je bil odprt do 13. 12. 2018, z razpisano višino sredstev 350.406,70 EUR (od tega 50.406,70 EUR za operacije problemskega območja občine Radeče), je vodilni partner LAS Posavje prejel pet projektnih predlogov, od tega enega za problemsko območje občine Radeče. Prijavitelji s partnerji so skupno zaprosili za sofinanciranje v vrednosti 649.431,59 EUR.

Ocenjevalna komisija LAS Posavje je v preteklih dveh mesecih prejete vloge pregledala z vidika meril administrativne popolnosti, z vidika pogojev upravičenosti in z vidika meril kakovosti. Po zaključenem pregledu in podaji ocen je prejete vloge glede na doseženo število točk obravnaval še upravni odbor LAS Posavje. Na svoji 16. redni seji, ki je potekala 5. 2. 2019, je upravni odbor LAS Posavje v okviru finančnih omejitev javnega poziva za sofinanciranje s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja potrdil tri operacije.

Po 2. javnem pozivu – EKSRP bodo do sofinanciranja s sredstvi CLLD tako predvidoma upravičene tri operacije, ki so v ocenjevanju dosegle najvišje število točk, od tega ena za problemsko območje Občine Radeče. Skupna višina zaprošenih sredstev sofinanciranja za vse tri operacije znaša 350.214,83 EUR.

Potrjene operacije bodo sedaj poslane v odobritev pristojnemu organu upravljanja, na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki bo po zaključku postopka na nacionalni ravni, upravičencem izdala odločbe o dodelitvi sredstev.

Seznam potrjenih operacij:

Sklad

Prijavitelj

Naziv operacije

Vrednost za sofinanciranje v EUR

EKSRP

Občina Krško

Črno-belo bogastvo s krškega polja – samooskrbna, podjetniška in turistična priložnost

149.997,15 EUR

EKSRP

Anton Zevnik, Nosilec dopolnilne  dejavnosti na kmetiji

Inkluzija otrok in odraslih »PEGAS«

149.877,87 EUR

EKSRP- problemsko območje

JZ Zdravstveni dom Radeče

Center za starejše DOBRA ENERGIJA

50.339,81 EUR

 SKUPAJ:

 

350.214,83 EUR

Potrjevanje operacij 2. javnega poziva LAS Posavje - EKSRP na 16. seji upravnega odbora LAS Posavje:

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, obenem obvešča, da je v ponedeljek, 11. 02. 2019 objavila 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2019 za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Javni poziv bo odprt do ponedeljka, 13. 05. 2019. Skupna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje operacij znaša 1.012.403,01 EUR.

Več informacij o 3. javnem pozivu – ESPR tukaj. 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43