ZA SOFINANCIRANJE S SREDSTVI CLLD NA OBMOČJU LAS POSAVJE POTRJENA PRVA OPERACIJA 3. JAVNEGA POZIVA LAS POSAVJE ESPR

20 Sep 2019

Regionalna razvojna agencija Posavje, vodilni partner LAS Posavje, je v petek, 20. 9. 2019, s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, prejela prvo obvestilo o potrditvi projekta iz 3. javnega poziva LAS Posavje ESPR.

Potrjena je operacija »Okusi posavsko ribo« (akronim: »OKUSI RIBO«), prijavitelja Občina Krško s partnerji Center za podjetništvo in turizem Krško, Restavracija Tri lučke d.o.o., Ribogojstvo Pajk in Turistično društvo Senovo, katere skupna vrednost znaša 276.964,62 €, bo sofinancirana iz sredstev Evropskega Sklada za pomorstvo in ribištvo v višini do 198.002,51 € EUR, zaključek operacije pa je predviden do 31. oktobra 2020.

Navedena operacija je bila maja 2019 oddana na 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2019 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Po zaključenih postopkih odobritve operacij na nivoju LAS Posavje je Regionalna razvojna agencija Posavje julija in avgusta 2019 štiri predloge operacij posredovala v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacij, t. j. Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je v petek, 20. 9. 2019, s pozitivno odločbo navedenim upravičencem odobrila sredstva in pričetek izvajanja operacije.

Projektni partnerji bodo tekom projekta Okusi posavsko ribo povezali naravne danosti (ribnik,  pohodne, kolesarske poti ter slapove), gostince in lokalnega ribogojca z namenom povečanja atraktivnosti turističnega območja ter oblikovanja novih turističnih produktov. Ribogojnico in del obstoječih pohodnih ter kolesarskih poti bodo uredili v atraktiven doživljajski učni prostor v urbanem središču. Razvili bodo tri nove, inovativni turistične produkte z zgodbami, vsak z elementi zelenega, aktivnega, zdravega doživljaja in kulinariko lokalne ribe. Produkti bodo vključeni v turistično ponudbo preko lokalnih turističnih agencij,  v skupni turistični portal regije Posavje ter v projekte, ki so že v teku. V sklopu projekta bo revitaliziran tudi ribnik Resa v Krškem in obogaten z inovativnimi izobraževalnimi  vsebinami za otroke, starejše in gibalno ovirane.

Regionalna razvojna agencija Posavje bo naslednje javne pozive za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) objavila predvidoma konec leta 2019 oziroma v začetku 2020. Višina razpisanih sredstev bo znana ob sami objavi javnih pozivov, vanjo pa bodo vključena tudi dodatna sredstva iz naslova rezerve za uspešnost.

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43