ZA SOFINANCIRANJE S SREDSTVI CLLD NA OBMOČJU LAS POSAVJE POTRJENA PRVA OD TREH OPERACIJ – SKLADA EKSRP

09 Mar 2021

Regionalna razvojna agencija Posavje, vodilni partner LAS Posavje, je v ponedeljek 08. 03. 2021 s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, prejela obvestilo o potrditvi nove operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje.

Potrjena je operacija:

  • »Sveže, okusne, lokalne surovine na posavskih krožnikih« (akronim: »SVEŽE-OKUSNO-LOKALNO«).

Operacija »Sveže-okusno-lokalno«, prijavitelja Center za podjetništvo in turizem Krško s partnerji: Ribiška družina Kostanjevica na Krki, Društvo ljubiteljev suhomesnatih dobrot, Društvo kmetic Krško in Evrosad d. o. o, v skupni višini 112.965,13 EUR, bo sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Partnerstvu je bilo odobreno sofinanciranje v skupni višini do 82.635,28 EUR, zaključek operacije je predviden do 30. 04. 2022.

Navedena operacija je bila junija 2020 oddana na 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2020 – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Po zaključenih postopkih odobritve operacij na nivoju LAS Posavje je RRA Posavje tri predloge operacij posredovala v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacij, t. j. Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), ki je v tem tednu s pozitivno odločbo omenjenim upravičencem odobrila sredstva za izvedbo operacije. To je prvi potrjeni projekt z navedenega javnega poziva; ostala dva sta v postopku pregleda, njunih potrditev z odločbo ARSKTRP o sofinanciranju pa se LAS Posavje nadeja v kratkem.

Gastronomski projekt »Sveže-okusno-lokalno«, katerega cilj je boljše povezovanje lokalnih ponudnikov in gostincev ter dvig prepoznavnosti značilnih posavskih produktov (vin, sadja, rib, mesa avtohtonih vrst živali, itd.), prispeva k upravičenemu področju ukrepanja: VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN in naslavlja Ukrep 8: Zdrava skupnost. Z izvedbo aktivnosti bo operacija pomembno prispevala k uresničevanju ciljev, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2014–2020, kazalniki in rezultati so skladni tudi s Programom razvoja podeželja 2014–2020.

Več informacij o potrjeni operaciji na: http://www.las-posavje.si/projekti.html.

Regionalna razvojna agencija Posavje v letu 2021 načrtuje objavo 4. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Poziv bo predvidoma objavljen v prvi polovici 2021 – z razpoložljivo višino razpisanih sredstev 293.865,97 EUR. Navedeni znesek je LAS Posavje novembra 2020 odobrilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), in sicer na osnovi uspešnega doseganja kazalnikov SLR LAS Posavje in ostanka sredstev sklada ESRR.Vodilni partner LAS Posavje je dodatna sredstva že umestil v 3. spremembo Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje, ki je v pregledu pri nacionalnih organih upravljanja CLLD, po njeni odobritvi pa bo izpolnjen tudi predpogoj za objavo 4. javnega poziva ESRR pri LAS Posavje.

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43