ZA SOFINANCIRANJE S SREDSTVI CLLD NA OBMOČJU LAS POSAVJE POTRJENA ŠE ENA OPERACIJA 3. JAVNEGA POZIVA LAS POSAVJE ESPR

26 Sep 2019

Regionalna razvojna agencija Posavje, vodilni partner LAS Posavje, je v sredo, 25. 9. 2019, s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, prejela še eno obvestilo o potrditvi projekta iz 3. javnega poziva LAS Posavje ESPR.

Potrjena je operacija »Center Sonček – center aktivnosti invalidnih oseb« (akronim: »CIAO«), prijavitelja Marjana Dornika s.p. s partnerji RIBOGOJSTVO GORIČAR, RIBIŠKA DRUŽINA BREŽICE, RS VARSTVENO DELOVNI CENTER KRŠKO – LESKOVEC, SONČEK – ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE S.O.P, PE Krško. Skupna vrednost projekta je 233.593,78 €, EU in Republika Slovenija pa bosta projekt sofinancirala iz sredstev Evropskega Sklada za pomorstvo in ribištvo v višini do 199.710,96 € EUR. Zaključek operacije je predviden do junija 2021.

Navedena operacija je bila maja 2019 oddana na 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2019 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Po zaključenih postopkih odobritve operacij na nivoju LAS Posavje je Regionalna razvojna agencija Posavje 13. avgusta 2019 predlog operacije CIAO posredovala v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacij, t. j. Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je v sredo, 25. 9. 2019, s pozitivno odločbo navedenim upravičencem odobrila sredstva in pričetek izvajanja operacije.

Projektni partnerji bodo tekom projekta CIAO uredili prilagojen Center Sonček, v katerem bodo omogočili aktivacijo samopomoči za ranljive skupine in jo povezali z lokalno ribo. Oblikovali in izvajali bodo nove programe vseživljenjska izobraževanja, ki temeljijo na povečanju znanja o sladkovodni akvakulturi, na pripravi in uživanju lokalno sveže pridelane ribe, kar omogoča zdrav način prehrane, ter na izvajanju medsebojnega druženja v obliki ribiških taborov, kar omogoča skrb za duševno zdravje. Glavne aktivnosti v projektu so: ureditev centra z namenom izvajanja izobraževalnih in praktičnih delavnic s poudarkom na spoznavanju sladkovodne akvakulture, priprave ribe od vode do krožnika, ureditev sprehajalne poti od centra do toplic, ob ribji stezi do reke Krke in prilagoditve gibalno oviranim osebam, ureditev ribje steze, brežine ter izvajanje učnega ribolova, zaposlitev osebe za upravljanje centra in izvajanje novih programov, oblikovanje in izvajanje novih izobraževalnih programov vseživljenjskega učenja o pomenu zdravega načina prehranjevanja in pomembnosti sladkovodne akvakulture in izvedba dveh 5-dnevnih izobraževalno ribiških taborov za ranljive skupine.

 

Več informacij o potrjeni operaciji na: http://www.las-posavje.si/projekti.html.

Regionalna razvojna agencija Posavje bo naslednje javne pozive za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) objavila predvidoma konec leta 2019 oziroma v začetku 2020. Višina razpisanih sredstev bo znana ob sami objavi javnih pozivov, vanjo pa bodo vključena tudi dodatna sredstva iz naslova rezerve za uspešnost.

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43