ZA SOFINANCIRANJE POTRJENA TUDI TRETJA OPERACIJA EKSRP; ODDOBRENA DODATNA SREDSTVA CLLD ZA USPEŠNOST ZA KMETIJSKI SKLAD

04 Jul 2019

ZA SOFINANCIRANJE S SREDSTVI CLLD NA OBMOČJU LAS POSAVJE POTRJENA TUDI TRETJA OPERACIJA – EKSRP

LAS POSAVJE ODDOBRENA DODATNA SREDSTVA CLLD ZA USPEŠNOST ZA KMETIJSKI SKLAD

Regionalna razvojna agencija Posavje, vodilni partner LAS Posavje, je v sredo, 3. 7. 2019 s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, prejela obvestilo o potrditvi še ene operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje.

Potrjena je operacija:

  • »Črno-belo bogastvo s krškega polja – samooskrbna, podjetniška in turistična priložnost« (akronim: »ČRNO-BELO BOGASTVO«).

Operacija »Črno-belo bogastvo« prijavitelja Občina Krško s partnerji: Posavski muzej Brežice, Kmečka zadruga Sevnica z. o. o.  Kunst 1966 in Društvo rejcev krškopoljskih prašičev, v skupni višini 196.049,04 EUR, bo sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 149.996,93 EUR, zaključek operacije je predviden do 31. 08. 2021.

Navedena operacija je bila decembra 2018 oddana na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Po zaključenih postopkih odobritve operacij na nivoju LAS Posavje je Regionalna razvojna agencija Posavje tri predloge operacij posredovala v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacij, t. j. Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je to sredo s pozitivno odločbo navedenim upravičencem odobrila sredstva in pričetek izvajanja operacije. S potrditvijo operacije »Črno-belo bogastvo« je iz 2. javnega poziva LAS Posavje – EKSRP tako v celoti zaključen tudi pregled vseh na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Operacija Črno-belo bogastvo prispeva k upravičenemu področju ukrepanja: USTVARANJE DELOVNIH MEST (Cilj ukrepa 2: Inovativna partnerstva za rast pa je podpora obstoječim nosilcem dejavnosti, da izboljšajo svoj ekonomski položaj in potencial zaposlovanja – s partnerskim povezovanjem za razvoj nove ponudbe, širitev na nove trge ali na nove ciljne skupine). Z izvedbo aktivnosti bo operacija pomembno prispevala k uresničevanju ciljev, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2014–2020, kazalniki in rezultati so skladni tudi s Programom razvoja podeželja 2014–2020.

Več informacij o potrjeni operaciji na: http://www.las-posavje.si/projekti.html.

Regionalna razvojna agencija Posavje bo 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2019 za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) objavila predvidoma konec leta 2019. Višina razpisanih sredstev bo znana ob sami objavi javnega poziva, vanjo pa bodo vključena tudi dodatna sredstva iz naslova rezerve za uspešnost. Slednjo je v višini 180.481,76 EUR LAS Posavje konec junija 2019 odobrilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – in sicer zaradi uspešnega doseganja kazalnikov Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje v obdobju do 31. 12. 2018. Predpogoj za objavo novega javnega poziva za črpanje sredstev iz kmetijskega sklada je tudi potrjena sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje,  v kateri se mora v finančni okvir predhodno vključiti tudi sredstva iz naslova rezerve za uspešnost.

Več informacij o aktualnih zadevah LAS Posavje: http://www.las-posavje.si/

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43