Vključevanje NVO v izvajanje CLLD

24 Aug 2017

 
Raziskava o vključevanju nevladnih organizacij (NVO) v izvajanje programa CLLD, je preverjala, kako učinkovito so se NVO vključevale in s kakšnimi težavami so se pri tem srečevale, potekala pa je z namenom, da se na podlagi ugotovljenega sprejmejo ukrepi za še bolj učinkovitoe izvajanje razvoja, ki ga vodi skupnost.
Analizo je pripravil CNVOS, podatke več kot 250 nevladnih organizacij pa so priskrbela regionalna NVO stičišča, med drugimi tudi Zavod Dobra družba kot stičišče za Posavje, in Društvo za razvoj slovenskega podeželja.
Raziskava se izvaja v več fazah (trenutno zajema podatke, zbrane od konca leta 2016 do maja 2017, sicer pa bo zbiranje potekalo skozi vse do konca 2018) in vključuje stališča NVO o učinkovitosti različnih vidikov izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost: od začetnih procesov sestavljanja lokalnih partnerstev, organizacije LAS in procesov sprejemanja Strategij lokalnega razvoja, do izvajanja javnih razpisov LAS za sofinanciranje projektov oziroma operacij.
 
CNVOS je v tesnem sodelovanju z regionalnimi stičišči NVO ter Društvom za razvoj slovenskega podeželja pripravil analizo, v kateri so predstavljeni pogledi in izkušnje nevladnih organizacij glede izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD).
 
Raziskava se izvaja v več fazah in vključuje stališča NVO-jev o učinkovitosti različnih vidikov izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost: od začetnih procesov sestavljanja lokalnih partnerstev, organizacije LAS in procesov sprejemanja Strategij lokalnega razvoja, do izvajanja javnih razpisov LAS (lokalnih akcijskih skupin) za sofinanciranje projektov oziroma operacij.
 
Kratek povzetek analize odgovorov je pokazal, da večina NVO meni, da je bilo obveščanje o možnosti pridružitve partnerstvom relativno dobro, da je bil njihov interes za sodelovanje srednje velik, da pa je njihova zastopanost v LAS manjša kot pri drugih sektorjih. Prav tako večinoma menijo, da so LAS ustrezno organizirane (glede pristojnosti, nalog, sprejemanja odločitev), da pa so NVO v LAS srednje ali manj aktivne, predvsem zaradi slabega poznavanja svojih možnosti in zaradi finančne nekonkurenčnosti. Kot dobro oziroma ustrezno so ocenile delo vodilnih partnerjev, zadovoljne so bile tudi s sprejetim osnovnim dokumentom partnerstva (t. j. s Strategijo lokalnega razvoja) in z možnostmi vključevanja v njegovo pripravo, čeprav niso bile toliko dejavne pri podajanju idejnih predlogov za projekte, kot bi bile lahko, saj so vnaprej vedele, da ob danih pogojih financiranja niso zmožne realizirati idej. To je bil tudi glavni razlog, da se skoraj polovica vprašanih kasneje ni prijavila na javni razpis: zaradi nezmožnosti zagotavljanja lastnega sofinanciranja in dejstva, da niso mogle zalagati sredstev za projekt (predplačila niso predvidena). Večina tistih, ki so se prijavile na razpis, je imela pri tem težave, najpogostejši sta bili zamudno zbiranje treh ponudb za vsak načrtovani strošek ter birokratsko prezahteven postopek glede na vrednost projektov. 
Vir: Zavod Dobra družba in CNVOS

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43