SPREMEMBA razpisne dokumentacije 3 JP LAS Posavje ESPR

04 Mar 2019

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na podlagi Spremembe Smernic OU za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) in sklepa upravnega odbora LAS Posavje, sprejetega dne xx. 3. 2019 na 8. dopisni seji UO LAS Posavje, objavlja

 

SPREMEMBO RAZPISNE DOKUMENTACIJE JAVNEGA POZIVA

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje

v letu 2019 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

 

Na podlagi spremembe Smernic OU za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost se razpisna dokumentacija ESPR spremeni tako, da se:

 

 • v poglavju VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE se točka L spremeni, tako da se glasi:

 

 • Izjava in/ali dokazila o finančnem pokritju naložbe.

 

 

 • v poglavju I. JAVNI POZIV, točka 8b Priloge se alineja 10 spremeni, tako da se glasi:

 

 • Izjava in/ali dokazila o finančnem pokritju naložbe.

 

 • v poglavju II. NAVODILA ZA PRIPRAVO VLOGE, poglavje D Seznam obveznih prilog, se točka 11 spremeni, tako da se glasi:

 

Dokazilo o finančnem pokritju naložbe

 • če znesek za upravičenca ne presega 20.000 evrov lastnih sredstev, se priloži podpisana izjava upravičenca, iz katere mora biti razvidno, da
  • (1) je sposoben izvesti operacijo in
 • (2) zagotavlja lastna sredstva do višine zaprošenih sredstev sofinanciranja iz ESPR.
 • če znesek za upravičenca presega 20.000 evrov lastnih sredstev, se priloži:
  • (1) podpisana izjava upravičenca, iz katere mora biti razvidno, da le sposoben izvesti operacijo ter
  • (2) dokument, s katerim dokazuje, da so v celoti zagotovljena sredstva za finančno pokritost operacije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upravičenca upoštevajo tudi pričakovana nepovratna sredstva, za katere vlagatelj zaproša ob vložitvi vloge na javni razpis.

V kolikor se pri obravnavi vloge ugotovi, da predložena izjava oziroma dokazila vlagatelja ne zadostujejo, agencija pozove vlagatelja za dodatna dokazila za zagotavljanje lastnih sredstev za finančno pokritost operacije.

 

 • v poglavju III. VLOGA ZA PRIJAVO OPERACIJE, poglavje I Dokumentacija ob prijavi vloge, se točka 12 spremeni, tako da se glasi:

 

 • Izjava in/ali dokazila o finančnem pokritju naložbe

 

 • v poglavju III. VLOGA ZA PRIJAVO OPERACIJE (str. 73) se doda poglavje L: Izjava in/ali dokazila o finančnem pokritju naložbe, tako da se glasi:

 

IZJAVA IN/ALI DOKAZILA O FINANČNEM POKRITJU NALOŽBE

 

Spodaj podpisani(a)___________________________ (ime in priimek), odgovorna oseba vlagatelja ____________________________ (naziv vlagatelja), izjavljam, da imam/-o zagotovljena lastna finančna sredstva oziroma bomo zagotovili finančne vire za izvedbo prijavljene operacije v celoti in v skladu z dinamiko izvajanja operacije in vlaganja zahtevkov. Prav tako imam/-o zagotovljene ustrezne človeške vire za strokovno in pravočasno izvedbo operacije.

 

Podpis odgovorne osebe:

  

V/na

 

, dne

 

  

žig

 

Priloge:

 

Navodilo:

če znesek za upravičenca ne presega 20.000 evrov lastnih sredstev, se priloži podpisana Izjava upravičenca, iz katere mora biti razvidno, da (1) je sposoben izvesti operacijo in (2) zagotavlja lastna sredstva do višine zaprošenih sredstev sofinanciranja iz ESPR.

če znesek za upravičenca presega 20.000 evrov lastnih sredstev, se priloži:

(1) podpisana izjava upravičenca, iz katere mora biti razvidno, da le sposoben izvesti operacijo ter

(2) dokument, s katerim dokazuje, da so v celoti zagotovljena sredstva za finančno pokritost operacije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upravičenca upoštevalo tudi pričakovana nepovratna sredstva, za katere vlagatelj zaproša ob vložitvi vloge na javni razpis.

V kolikor se pri obravnavi vloge ugotovi, da predložena izjava oziroma dokazila vlagatelja ne zadostujejo, agencija pozove vlagatelja za dodatna dokazila za zagotavljanje lastnih sredstev za finančno pokritost operacije.

 

 

 

 

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE je na voljo tukaj:

NOVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA JE NA VOLJO NA NASLEDNJI POVEZAVI

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43