SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 2. JP LAS Posavje ESPR

16 May 2018

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba CLLD) določa pogoje za oblikovanje in postopke za izbor ter potrditev lokalnih akcijskih skupin (LAS), vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja (SLR), merila in način za izbor strategij, naloge LAS, pogoje upravičenosti ter pogoje za izvajanje posameznih podukrepov in posebnosti posameznega sklada (EKSRP, ESRR, ESPR).

Uredba CLLD se je spremenila zaradi poenostavitve postopkov potrjevanja sprememb SLR s strani organov upravljanja. Skrajšan postopek bo potrjevanje sprememb SLR skrajšal za okvirno 3 tedne. Po novem se bo lahko vlogo za spremembo SLR vložilo dvakrat letno in ne samo enkrat, kot je to veljalo do sedaj.

  • Sprememba je sledeča:

v okviru spremembe 29. in 60. člena uredbe CLLD se določenim potencialnim upravičencem (pravnim in fizičnim osebam) dovoljuje do 50 EUR neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti na dan oddaje vloge. Določba velja za vse tri sklade, vključene v ukrep, torej EKSRP, ESRR in ESPR. Določba ne velja v primeru, če je upravičenec operacije LAS, saj je temu nasprotovalo Ministrstvo za finance.

 

SPREMEBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE je na voljo na tukaj.

NOVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA JE NA VOLJO NA NASLEDNJI POVEZAVI: http://www.las-posavje.si/2-javni-poziv-espr.html 

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43