POTRJENI ŠE DVE OPERACIJI – SKLADA EKSRP ZA SOFINANCIRANJE S SREDSTVI CLLD NA OBMOČJU LAS POSAVJE

19 Mar 2021

 

 

Regionalna razvojna agencija Posavje, vodilni partner LAS Posavje, je v sredo 17. 03. 2021 s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, prejela obvestilo o potrditvi dveh novih operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje.

Potrjeni sta operaciji:

  • »Ajdovske zgodbe iz Posavja« (akronim: »Ajdi!«) in
  • »Tujerodne rastline – nevarne in škodljive« (akronim: »TUJERODKE«)

Operacija »Ajdovske zgodbe iz Posavja« (akronim: »Ajdi!«), prijavitelja Zavod Svibna s partnerji: JZ KŠTM Sevnica, KTRC Radeče, Občina Krško, Posavski muzej Brežice in Gostinsko podjetje Sevnica d. o. o., v skupni višini 189.588,49 EUR, bo sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Partnerstvu je bilo odobreno sofinanciranje v skupni višini do 149.993,35 EUR, zaključek operacije je predviden do 30. 10. 2022.

Operacija »Tujerodne rastline – nevarne in škodljive« (akronim: »TUJERODKE«), prijavitelja JP Komunala Brežice s partnerjema: JP Komunala Sevnica in Posavski muzej Brežice, v skupni višini 198.246,92 EUR, bo prav tako sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Odobreno je sofinanciranje v skupni višini do 146.869,29 EUR, zaključek operacije je predviden do 30. 06. 2022.

Obe operaciji sta bili junija 2020 oddani na 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2020 – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Po zaključenih postopkih na nivoju LAS Posavje je RRA Posavje tri predloge operacij posredovala v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacij, t. j. Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), ki je to sredo s pozitivnima odločbama omenjenim upravičencem odobrila sredstva za izvedbo. S tem sta potrjeni še zadnjih dve operaciji z navedenega javnega poziva – za sklad EKSRP.

Projekta vsebinsko naslavljata različne okoljske izzive območja LAS Posavje. »Ajdovske zgodbe iz Posavja« bodo na lokacijah naravnih vrednot in arheološke dediščine Posavja, ki jih v nazivu spremlja pridevnik »ajdovski« (Ajdovska jama, Ajdovski Gradec, Ajdov grob…) povezovale dediščino ter ozaveščale in krepile spoštovanje in pozitiven odnos do narave. Projekt prinaša nov integralni turistični produkt, na naravni vrednoti in arheološkem najdišču Ajdovska jama pri Nemški vasi pa bodo skladno z naravovarstvenimi smernicami izvedli nujne ukrepe za ohranjanje narave, kot so: zamenjava vhodnih vrat za ustrezen prelet netopirjev, zmanjšanje osvetljenosti jame, varen dostop za obiskovalce, pripravljen bo tudi načrt upravljanja jame. Operacijo je še pred potrditvijo podprl Zavod RS za varstvo narave, glede na SLR LAS Posavje pa operacija prispeva k upravičenemu področju ukrepanja: Varstvo okolja in ohranjanje narave in naslavlja Ukrep 6: Ohranjanje narave.

Projekt »Tujerodne rastline – nevarne in škodljive« bo na inovativen način poskrbel za zatiranje invazivnih tujerodnih rastlin v Posavju. Slednje se po bioloških lastnosti razlikujejo od avtohtonih in je za njih značilna hitra rast ter intenzivno razmnoževanje. Partnerji bodo poskrbeli za analizo zastopanosti tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v regiji, za načrt zatiranja in odstranjevanja in tudi za samo zatiranje, ki bo potekalo na ekološki način s paro, brez uporabe herbicidov. Z namenom boljšega varovanja narave bodo o pravilnem ravnanju s škodljivi snovmi ozaveščali otroke in odrasle, za delo na terenu pa uporabljali avtomobil s predelanim motorjem, ki bo vozil na bio gorivo iz odpadnega jedilnega olja. Operacija bo ustvarila tudi novo delovno mesto, po SLR LAS Posavje pa prispeva k upravičenemu področju ukrepanja: Ustvarjanje delovnih mest in naslavlja Ukrep 1: Podjetniške ideje za nova delovna mesta.

Z izvedbo projektnih aktivnosti bosta obe operaciji prispevali k uresničitvi ciljev, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2014–2020, kazalniki in rezultati pa so skladni tudi s Programom razvoja podeželja 2014–2020.

Več informacij o obeh operacijah na: http://www.las-posavje.si/projekti.html.

KMALU NOV JAVNI POZIV LAS POSAVJE ZA SREDSTA ESRR

Regionalna razvojna agencija Posavje v letu 2021 načrtuje objavo 4. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Poziv bo predvidoma objavljen v prvi polovici 2021 – z razpoložljivo višino razpisanih sredstev 293.865,97 EUR. Navedeni znesek je LAS Posavje novembra 2020 odobrilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), in sicer na osnovi uspešnega doseganja kazalnikov SLR LAS Posavje in ostanka sredstev sklada ESRR.

Vodilni partner LAS Posavje je dodatna sredstva že umestil v 3. spremembo Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje, ki je v pregledu pri nacionalnih organih upravljanja CLLD, po njeni odobritvi pa bo izpolnjen tudi predpogoj za objavo 4. javnega poziva ESRR pri LAS Posavje.

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43