POTRDITVE OPERACIJ IZ SREDSTEV CLLD NA OBMOČJU LAS POSAVJE

29 Jan 2018

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je dne 25. 1. 2018 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki upravlja Evropski sklad za regionalni razvoj, prejela drugo Obvestilo o potrditvi štirih operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje.

Potrjene so operacije z nazivi »Zelena doživetja Posavja«, »Zeleno Posavje – za naravo in zdravje«, »Rast(išče) sreče« in »Vsi na plac!«.

 

Operacija z nazivom »Zelena doživetja Posavja«, prijavitelja Občina Krško s parterji: Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Občina Radeče, Občina Bistrica ob Sotli, Galerija Božidar Jakac in Center za podjetništvo in turizem Krško, v skupni višini 204.160,69 € bo sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Predvideni znesek sofinanciranja znaša 141.016,34 €; zaključek operacije je predviden do 31. 10. 2019.

Operacija z nazivom »Zeleno Posavje – za naravo in zdravje«, prijavitelja Javno podjetje Komunala Brežice s parterji: Kostak, Javno podjetje Komunala Sevnica, Javno podjetje Komunala Radeče in OKP Rogaška Slatina, v skupni višini 135.518,71 € bo sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Predvideni znesek sofinanciranja je 88.864,77 €, zaključek operacije je predviden do 31. 10. 2018.

Operacija z nazivom »Rast(išče) sreče«, prijavitelja Mladinski center Krško s parterji: Družinski inštitut Zaupanje, Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli in Kulturno turistični rekreacijski center Radeče, v skupni višini 196.247,34 € bo sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Predvideni znesek sofinanciranja znaša 149.771,42 €; zaključek operacije je predviden do 31. 7. 2019.

Operacija z nazivom »Vsi na plac!«, prijavitelja Kulturno turistični rekreacijski center Radeče s parterji: Matej Ključevšek, Hortikulturno društvo, Društvo kmečkih žena Arnike in Občina Radeče, v skupni višini 13.303,28 € bo sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za problemsko območje Občine Radeče. Predvideni znesek sofinanciranja znaša 9.595,42 €; zaključek operacije je predviden do 30. 11. 2018.

Vse operacije so bile lansko leto konec aprila oddane na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2017 Evropskega sklada za regionalni razvoj. Julija – po zaključenih postopkih odobritve operacij na nivoju LAS Posavje – je Regionalna razvojna agencija Posavje predloge operacij posredovala v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije, t. j. Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki bo z Občino Krško, Javnim podjetjem Komunala Brežice, Mladinskim centrom Krško in s Kulturno turistični rekreacijski center Radeče tudi sklenilo pogodbe o sofinanciranju operacij s sredstvi ESRR.

Operacije so skladne z upravičenim namenom oz. prispevajo k upravičenemu področju ukrepanja:

  • USTVARJANJE DELOVNIH MEST (spodbujanje podjetniških dejavnosti in inovativnih razvojnih partnerstev);
  • VEČJA VKLJUČENOST RANLJIVIH SKUPIN (krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje socialne vključenosti oz. povečanje dostopnosti do storitev na lokalni ravni);
  • VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE (izboljšanje stanja okolja).

Gre za sofinanciranje operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2014–2020, kazalniki in rezultati so skladni z Operativnim programom evropske kohezijske politike 2014–2020, operacije so skladne s cilji ESRR (vlaganje v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, ter boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območju LAS Posavje), finančni plani operacij so tudi ustrezni.

Obvestilo o potrditvi operacij z nazivom »Zelena doživetja Posavja«, »Zeleno Posavje – za naravo in zdravje«, »Rast(išče) sreče« in »Vsi na plac!« pomeni zeleno luč za začetek izvedbe omenjenih operacij.

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, bo 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropskega sklada za regionalni razvoj in 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, objavila predvidoma v marcu.

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43