ODPRTJE PRENOVLJENIH NAMESTITVENIH KAPACITET TONČKOVEGA DOMA NA LISCI v sklopu projekta sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS) »Centri interpretacije zavarovanih območij«

08 Jul 2021

 SLAVNOSTNO ODPRTJE PRENOVLJENIH NAMESTITVENIH KAPACITET TONČKOVEGA DOMA NA LISCI

Prenova znamenite posavske planinske postojanke izvedena v sklopu projekta sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS) »Centri interpretacije zavarovanih območij«

Lisca - v četrtek, 8. julija 2021 so na območju LAS Posavje slovesno odprli vrata celovito prenovljenih namestitvenih kapacitet Tončkovega doma na Lisci. Pod okriljem projekta »Centri interpretacije zavarovanih območij«, v katerem sodelujejo štiri lokalne akcijske skupine s štirih zavarovanih območij narave, so partnerji iz Posavja – Regionalna razvojna agencija Posavje, Lokalna akcijska skupina (LAS) Posavje, Občina Sevnica in JZ Kozjanski park – širši javnosti predstavili ključni rezultat projekta, ki bo obogatil turistično ponudbo Posavja in pripomogel k večji ozaveščenosti o varovanju okolja.

Predstavniki navedenega partnerstva so po šestih mesecih, odkar so pričeli z izvajanjem projekta ob zaključku investicijsko-vzdrževalnih del predstavili pomembno projektno dejanje in pokazali rezultat – obnovljene namestitvene kapacitete na Lisci. Slednje so se sicer celovito obnavljale skozi več projektov, z namenom, da v sveži podobi obogatijo programsko in turistično ponudbo regije Posavje in doživetja Lisce. Predstavljen je bil projekt sodelovanja LAS »Centri interpretacije zavarovanih območij«; aktivnosti, ki se bodo v sodelovanju s širšim partnerstvom izvajale do konca leta 2022 in načrti Občine Sevnica kot lastnika in upravljalca Tončkovega doma na Lisci.

   

Foto: Občina Sevica - rez traku, otvoritev namestitvenih kapacitet na Lisci

Projekt sodelovanja - štirih lokalnih akcijskih skupin s štirih zavarovanih območij narave

Predstavnica Regionalne razvojne agencije Posavje, vodilnega partnerja LAS Posavje, Lucija Avguštin, ki na nivoju Posavja koordinira projekt »Centri interpretacije zavarovanih območij«, je povedala, da so veseli, da se skozi izvedeno investicijo in sam projekt izkorišča edinstven potencial regije Posavje, ki ga je leta 2010 prepoznal tudi UNESCO skozi medvladni raziskovalni program program UNESCO MaB (Man and Biosphere/Človek in biosfera). Z uradno razglasitvijo območja MaB oziroma Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, katerega upravljalec je JZ Kozjanski park, in ki v različnih deležih pokriva 11 občin, od tega pet v Posavju, šest na območju Kozjanskega in Obsotelja, je bila prebivalcem območja zaupana odgovornost in priložnost, da naše naravne danosti na ozaveščen način izkoristimo za trajnostni razvoj perspektivnih dejavnosti, kot je turizem, za varovanje obdajajoče biodiverzitete in posledično tudi za dvig kakovosti bivanja v tem okolju.

Povedala je, da so se v pripravo projekta v letu 2020 povezale štiri lokalne akcijske skupine (LAS) s štirih zavarovanih območij narave, ki so sorodne interese in potrebe uspešno naslovile na 5. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za Podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin. Projektne aktivnosti so tako sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Širše partnerstvo sestavljajo: LAS Obsotelje in Kozjansko (vodilni partner) in LAS Posavje z Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, LAS s Ciljem z območja Krajinskega parka Zgornja Idrijca in Planinskega polja ter LAS Pri dobrih ljudeh 2020 z Biosfernega območja Mura. Rdeča nit projekta je povezovanje zavarovanih območij narave ter ozaveščeno izkoriščanje potencialov naravne dediščine za trajnostni razvoj in krepitev perspektivne turistične dejavnosti.

Na območju LAS Posavje v ožjem partnerstvu projekt koordinira RRA Posavje, t. j. vodilni partner LAS Posavje, projektno skupino pa poleg obeh navedenih sestavljata še Občina Sevnica in JZ Kozjanski park. Skupna vrednost projekta za območje LAS Posavje znaša 222.396,65 EUR, sredstva sofinanciranja iz sklada EKSRP so odobrena do 99.999,43 EUR, od tega jih je 80.019,85 EUR namenjenih prav investiciji na Lisci. Celoten projekt širšega partnerstva je ovrednoten na 602.882,00 EUR, skupna sredstva sklada EKSRP znašajo do 390.178,46 EUR sofinanciranja.

Projekt za območji LAS Posavje in LAS Obsotelje in Kozjansko sicer predstavlja nadgradnjo projekta sodelovanja »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem«, ki se je zaključil konec 2020 in izpostavil potrebo po nadaljnjem ozaveščanju o pomenu varovanja narave, infrastrukturnih ureditvah in splošno boljšem izkoristku UNESCO-vega naziva Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, ki zagotovo predstavlja veliko in še ne povsem izkoriščeno promocijsko priložnost.

V nov projekt »Centri interpretacije zavarovanih območij« pa so se poleg LASov z MaB območja Kozjansko in Obsotelje povezala še Biosferno območje Mura, ki je razglašeno od 2018 in zavarovani območji narave: Krajinski park Zgornja Idrijca in Planinsko polje, kjer so prav tako izrazili interes po večji prepoznavnosti in razvoju samih območij. V sklopu projekta bodo vsi partnerji z investicijami uredili t. i. interpretacijske točke zavarovanih območij, ki bodo imele izobraževalno, doživljajsko in turistično funkcijo. Izdelan bo tudi skupen načrt interpretacije zavarovane narave z več programi za različne ciljne skupine, izmenjava znanj in dobrih praks med območji pa poteka v obliki različnih delavnic, strokovnih ekskurzij z ogledi vključenih območij, dogodkov za lokalne ponudnike, itd. Velja omeniti, da bodo v Posavju, v Tončkovem domu na Lisci kot aktivnost projekta izvedeni tudi novi naravoslovni dnevi za učence nekaterih posavskih osnovnih šol, na katerih bodo mladi krepili zavedanje o pomenu varovanja okolja. Ureditev namestitvenih kapacitet in vzpostavitev interpretacijske točke zavarovane narave je prednostno namenjena šolskim otrokom, na splošno pa se z izvedeno investicijo povečuje dostopnost izobraževalnih, rekreativnih in turističnih vsebin tudi za vse ostale prebivalce in obiskovalce območja.

 

Foto: Občina Sevnica: Lisca in Lucija Avguštin, RRA Posavje, vodilni partner LAS Posavje

Prenovljene namestitvene kapacitete Tončkovega doma pomembna pridobitev za Občino Sevnica in za razširjeno ponudbo doživetja Lisce

Dogodka in slavnostnega reza traku se je udeležil župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk, ki je povedal, da je projekt ”Centri interpretacije zavarovanih območij” za razvoj Tončkovega doma, ki se nahaja na biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje, zelo pomemben. Gre za velik korak v prizadevanjih Občine Sevnica kot lastnice objekta k celoviti obnovi Tončkovega doma na Lisci.

V sklopu projekta je bila izvedena celovita preureditev prostorov v etaži nadstropja z zamenjavo dotrajanega pohištva z novim v vseh prostorih etaže. Povsem prenovljenih je tako deset sob s sanitarijami, prav tako tudi zunanje stavbno pohištvo. Poleg prenove prvega nadstropja pa je Občina Sevnica v sklopu projekta »Z ribami do zdravja«, ki je tudi sofinanciran s sredstvi LAS CLLD iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR), celovito prenovila tudi mansardni del Tončkovega doma, ki vključuje prenovo petih sob in sanitarij. Objekt skupno zagotavlja namestitvene kapacitete za skupno 50 oseb. S prenovo vseh namestitvenih kapacitet je Tončkov dom pridobil možnost nudenja razširjene ponudbe doživetja Lisce za vse obiskovalce, ki bi si na območju te priljubljene izletniške in pohodniške točke želeli ostati dlje časa.

Lisca ima z dolgoletno planinsko, turistično in športno tradicijo za razvoj turizma, malega gospodarstva, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podeželju ter za zaposlitvene možnosti v ožji in širši regiji izjemen potencial. Ponaša se s statusom naravne vrednote državnega pomena. Odlikujejo jo raznolike naravne danosti, primerne za izobraževalne namene. Ponaša se z raznovrstno botaniko, pestro favno ter daje zanimive in privlačne možnosti za raziskovanje na področju astronomije, zvezdoslovja in radioamaterstva.

S programi, ki se že in se bodo tudi v prihodnje izvajali v Tončkovem domu, se objekt vključuje v trajnostno rabo, ki je skladna s potencialom razvoja drugih programov in dejavnosti, na primer z izobraževalnimi dejavnostmi, z zelenim in trajnostnim turizmom, z ozaveščanjem o pomenu varovanja in ohranjanja narave ter drugimi.

Vrednost prenove obeh nadstropij z izvedbo gradbeno-obrtniških del ter elektro- in strojnih inštalacij je znašala 372 tisoč evrov, pri čemer je Občina Sevnica z naslova obeh omenjenih projektov prejela 85 % sofinanciranje upravičenih stroškov. Vrednost opreme 15 sob in sanitarij pa je znašala 73 tisoč evrov.

 

 

Fotografije - Občina Sevnica: župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in namestitvene kapacitete v Tončkovem domu med prenovo in prenovljene sobe

Dva centra interpretacije zavarovane narave znotraj Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje

Tatjana Kotnik, predstavnica JZ Kozjanski park, ki je upravljalec Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje pod okriljem programa UNESCO MAB (program Man and Biosphere/Človek in biosfera), je povedala, da je projekt izjemno pomemben tudi za Kozjanski park, saj bo poleg investicij poglobil tudi dolgoletna projektna sodelovanja s partnerskimi institucijami ter okrepil ozaveščanje o pomenu in poslanstvu biosfernih območij, ki predstavljajo vzorčne primere za uresničevanje trajnostnega razvoja na lokalni, nacionalni in globalni ravni.

V »posavskem delu« Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje z ureditvijo nastanitvenih kapacitet na Lisci ter z naravoslovnimi vsebinami v njeni bližini, kot so rastišče Clusijevega svišča na Lovrencu in Jurkova učna pot bo to območje postalo ena pomembnejših info točk biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. V »kozjansko-obsoteljskem delu« pa bosta JZ Kozjanski park in Občina Kozje v sklopu projekta še v letošnjem letu obnovila zgornje gospodarsko poslopje ali REMIZO na gradu Podsreda v t. i. center interpretacije narave Kozjanskega parka in Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Predmet projekta je obnova dveh pritličnih prostorov. V prvem bodo uredili sprejemno pisarno za obiskovalce, recepcijo za grajske sobe in apartmaje in primerni prostor za prodajo in promocijo regionalnih produktov (prednost bodo imeli dobitniki kolektivne blagovne znamke Sožitje – Kozjanski park). V sosednjem prostoru pa bodo na inovativen način uredili predstavitev Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje ter Kozjanskega parka s ključnimi vsebinami: visokodebelni travniški sadovnjaki, Praznik kozjanskega jabolka, ptič čebelar na Bizeljskem, suha travišča, naravna znamenitost Gruska jama, dolina srednjeveških trgov.

 

Foto: Tatjana Kotnik, JZ Kozjanski park (Občina Sevnica) in Kranjska Lilija (Ljubo Motore)

 

Več informacij o aktualnih zadevah LAS Posavje in projektu »Centri interpretacije zavarovanih območij« na spletni strani LAS Posavje: LAS Posavje - Lokalna akcijska skupina Posavje (las-posavje.si)

Kronološki pregled posodobitev Tončkovega doma na Lisci s širšimi infrastrukturnimi ureditvami okolice na spletni strani Občine Sevnica: https://www.obcina-sevnica.si/sl/o-obcini/projekti/2021070708441175/obnova-tonckovega-doma-z-urejanjem-sirsega-obmocja-lisce

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43