Obvestilo upravičencem operacij LAS Posavje – EKSRP glede rokov iz odločb o pravici do sredstev iz naslova ukrepov PRP 2014-2020 in uveljavljanja višje sile v zvezi z obveznostmi zaradi izrednih razmer - pandemija COVID-19

27 Mar 2020

Prijaviteljem (upravičencem) operacij LAS Posavje na Podukrepu 19.2 in 19.3 – EKSRP

Zadeva: Obvestilo prijaviteljem (upravičencem) operacij LAS Posavje na Podukrepih 19.2 in 19.3 – EKSRP glede rokov iz odločb o pravici do sredstev iz naslova ukrepov PRP 2014-2020 in uveljavljanja višje sile v zvezi z obveznostmi zaradi izrednih razmer v času obvladovanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19

Spoštovani prijavitelji in upravičenci operacij LAS Posavje,

v nadaljevanju vam posredujemo Sporočilo za javnost, ki je bilo v četrtek, 26. 03. 2020 objavljeno na spletni strani Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, na podlagi sprejetja Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za Obvladovanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljevanju: interventni zakon).

Vljudno prosimo, da si sporočilo preberete in po potrebi shranite. Pri izvajanju vaših operacij, sofinanciranih iz sredstev CLLD – EKSRP, Podukrep 19. 2 in Podukrep 19.3, se vam zaradi izrednih razmer kot posledice pandemije COVID-19, zagotovo že porajajo mnoga vprašanja, zato vam v pomoč posredujemo sporočilo, ki so ga za ta namen pripravili predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). 

Prav tako se v priponki »PRILOGA - Informacija za javnost glede obveznosti iz odločb PRP« nahajajo odgovori na najpogostejša vprašanja, ki so jih upravičenci že naslovili na MKGP oziroma ARSKTRP. Verjamemo, da bodo v pomoč tudi vam.

Omenjeno sporočilo vam posredujemo spodaj, priloga: »PRILOGA - Informacija za javnost glede obveznosti iz odločb PRP« pa se nahaja v dodatnem dokumentu.

Sporočilo za javnost 

Informacija upravičencem glede teka rokov iz odločb o pravici do sredstev pri ne-IAKS ukrepih PRP 2014–2020 in uveljavljanja višje sile v zvezi z obveznostmi PRP 2014–2020 (*Opomba LAS Posavje: objava na spletni strani Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, dne 26.03.2020. Dostopno tudi preko naslova sporočila)

Dne 20.3.2020 je Državni zbor sprejel Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za Obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljevanju: interventni zakon). Ta interventni zakon je z vidika številnih vprašanj, ki smo jih v zadnjih dneh prejeli na ministrstvo ali pa na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP), ključen, saj posega tudi v procesne in materialne roke.

S tem interventnim zakonom se vzpostavljajo začasni ukrepi (za čas veljavnosti zakona, najkasneje do 1. 7. 2020), ki pomenijo odstop od uveljavljenih pravil Zakona o splošnem upravnem postopku.  Ukrepi sledijo temeljnemu cilju zmanjševanja možnosti širjenja virusa zaradi izvajanja procesnih dejanj na strani strank in na strani organov, pomembno pa je, da se z zakonom varujejo pravni položaji strank, ki bi morale izpolniti neko odrejeno obveznost, bodisi odpravljati pomanjkljivosti ali pošiljati dokaze, ki so potrebni za odločitev, pa tudi izpolnjevati obveznosti, ki so jih naložene z odločbo ali sklepom.

Od uveljavitve interventnega zakona do objave sklepa Vlade Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije o prenehanju razlogov, roki ne tečejo, kar pomeni, da bodo lahko vsi, ki so jim bile v tem obdobju naložene kakršnekoli materialne obveznosti, le-te izpolnili po prenehanju ukrepov. Če je bila stranka pozvana k odpravi pomanjkljivosti, ali da se izjasni o ugotovljenih dejstvih, roki v času trajanja posebnih ukrepov ne tečejo. Poleg prekinitve rokov, ki varujejo pravni položaj strank, posebni ukrepi predvidevajo tudi prekinitev teka rokov za organ. 

V splošnem lahko ukrepe v interventnem zakonu povzamemo tako, da začasno roki ne tečejo in da se bodo postopki podaljšali za toliko časa, kolikor bodo trajali posebni ukrepi. Če bi se rok za izpolnitev neke materialne obveznosti (na primer: vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, obveznost poročanja po zaključeni investiciji, obveznosti sporočanja standardno obdelanih podatkov FADN, obveznost oddaje zahtevka za izplačilo 2. obroka pri mladih prevzemnikih itd.) iztekel v času trajanja posebnih ukrepov, bodo imeli upravičenci možnost, da bodo to obveznost normalno izpolnili še v roku 8 dneh po prenehanju ukrepov, kar bo ugotovila Vlada RS s sklepom, ki ga bo objavila v Uradnem listu RS.

Interventni zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS (predvidoma 28. 3. 2020), njegovi ukrepi pa bodo veljali do prenehanja razlogov zanje (kar bo ugotovila Vlada RS z že omenjenim sklepom), vendar najdlje do 1. julija 2020. Zelo pomembno je torej, da smo vsi skupaj pozorni na datum uveljavitve tega zakona.

Za upravičence iz naslova ne-IAKS ukrepov Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (npr. upravičencev, ki so prejeli podporo za investicije, za mlade prevzemnike itd.) omenjeni interventni zakon torej pomeni, da:

  1. jim ni potrebno v tem obdobju javljati višje sile na AKTRP, če določene materialne obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev, na osnovi katere jim je bila naložena obveznost, zaradi aktualnih razmer v državi, ne bodo mogli izpolniti, saj roki v tem času ne tečejo. Ker jim roki za izpolnitev obveznosti torej v tem času ne zapadejo, tudi ni podlage za uveljavljanje višje sile;
  1. upravičenci imajo možnost vse obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev izpolniti še v roku 8 dni po prenehanju ukrepov, kar bo ugotovila Vlada RS s sklepom, ki ga bo objavila v Uradnem listu RS;
  1. institut višje sile se bo lahko uporabil po poteku zgoraj omenjenega roka 8 dni po prenehanju ukrepov, če bodo imeli upravičenci na voljo premalo časa za izpolnitev obveznosti. Upravičencem, ki kljub podaljšanju rokov svojih obveznosti ne bodo mogli izpolniti, svetujemo, da na AKTRP javijo višjo silo v roku 15 delovnih dni od izteka omenjenega 8-dnevnega roka. Te prošnje bo AKTRP obravnavala po ustaljenem postopku, ki se sicer uporablja za primere višje sile in ki smo ga obširno opisali v našem dopisu z dne 16.3.2020. AKTRP bo na podlagi sporočene višje sile skupaj z upravičencem individualno določila spremembo rokov za izvedbo obveznosti ali pa oprostitev obveznosti, če bi se izkazalo, da upravičenec obveznosti zaradi višje sile ne more izpolniti. Upravičencu bo izdana odločba o spremembi obveznosti.

Konkretno za vse tiste upravičence, ki se v teh dneh obračajo na AKTRP in ministrstvo z vprašanji, kako je z upoštevanjem časovne dinamike vlaganja zahtevkov, ali jim bodo zahtevki zapadli, kako je z obveznostjo poročanja o izpolnitvi obveznosti do 15.4., kako je z vložitvijo zahtevka za izplačilo drugega obroka za mlade prevzemnike iz leta 2016, ki zapade konec marca ipd., to pomeni, da roki za izpolnitev obveznosti ne tečejo.

Za izpolnitev vseh teh materialnih obveznosti iz odločb bodo imeli upravičenci še dovolj časa, in sicer vsaj še 8 dni po prenehanju ukrepov.

Več konkretnih pojasnil je v prilogi k tej informaciji.»PRILOGA - Informacija za javnost glede obveznosti iz odločb PRP« pa se nahaja TUKAJ.

***

Prekinitev materialnih in procesnih rokov pa ne pomeni, da upravičenci ne smejo izpolniti morebitnih obveznosti v času prekinitve, če to lahko storijo in če za to ni ovir. Upravičence zato vseeno spodbujamo, da v čim večji meri – v kolikor so tega zmožni in je to zanje izvedljivo – izpolnijo svoje obveznosti.

Za morebitna dodatna pojasnila smo dosegljivi. Ostanite zdravi in prijeten pozdrav,

Pisarna LAS Posavje

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43