Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

OBJAVA 5. JAVNEGA RAZPISA IZ NASLOVA PODUKREPA 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020

16 Dec 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 13. 12. 2019 v Uradnem listu RS objavilo 5. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. V okviru javnega razpisa je za operacije sodelovanja lokalnih akcijskih skupin razpisanih 3,1 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« je eden izmed podukrepov v okviru pobude LEADER. Javni razpis je namenjen sofinanciranju aktivnosti v projektih sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami znotraj Republike Slovenije, podpira pa se tudi sodelovanje s partnerji iz tujih držav. V okviru podukrepa se lahko izvajajo projekti, ki imajo jasno opredeljen rezultat in jasno opredelijo koristi za območje. Operacija je lahko osredotočena tudi v krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z lokalnim razvojem, na primer preko:

  • publikacij, seminarjev, namenjenih usposabljanju,
  • izmenjave osebja z namenom vzpostavitve skupnih metod dela in
  • koordiniranega ter skupnega dela na razvoju območja.

Izvajajo se lahko tudi operacije, ki se navezujejo na tematike kot so razvoj in trženje storitev in proizvodov, promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij, vključevanje ranljivih skupin, organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme, oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter kolektivne okoljske operacije.

Stopnja javne podpore je 85 % upravičenih stroškov, do podpore pa so upravičene lokalne akcijske skupine v sodelovanju s posameznimi člani.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja od 6. 1. 2020 do vključno 28. 2. 2020 do polnoči. Sredstva se odobrijo vlogam, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in dosežejo minimalni prag za potrditev operacije, ki znaša od 60 od 100 možnih točk.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana; tel.: 01 580 77 92, fax.: 01 478 92 06, e-mail: aktrp@gov.si).

Javni razpis s pripadajočo dokumentacijo je objavljen na spletni strani MKGP:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-podukrep-19-3-priprava-in-izvajanje-dejavnosti-sodelovanja-lokalne-akcijske-skupine/ 

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43