NOVI POTRDITVI OPERACIJ IZ SREDSTEV CLLD NA OBMOČJU LAS POSAVJE

26 Jul 2021

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je v ponedeljek, 26. 7. 2021 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki upravlja Evropski sklad za regionalni razvoj, prejela Obvestilo o potrditvi operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2014 – 2020.

Potrjeni sta operaciji: »Čebelarski mozaik« in »VARUJ O(KO)LJE«.

 

Operacija z nazivom »Čebelarski mozaik«, prijavitelja Občina Krško s partnerji Čebelarska zveza Krško, Društvo Pleteršnikova domačija Pišece, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, OŠ Jurija Dalmatina Krško in Kulturni dom Krško, enota Mestni muzej Krško, bo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) sofinancirana v skupni višini do 149.999,89 €. Skupna vrednost celotne operacije je 351.654,06 €. Operacija se nanaša na ureditev prvega regijskega čebelarskega centra z urbanimi čebelnjaki v območju kulturne dediščine, ki omogoča povezovanje čebelarskih društev, lokalnih pridelovalcev, potrošnikov in ponudnikov storitev s področja čebelarstva, izobraževalnih in kulturnih organizacij ter komplementarnih dejavnosti. Omogočila bo prenos znanj na čebelarski podmladek v sklopu čebelarskih krožkov, izvajana bodo različna usposabljanja, biodinamično čebelarjenje, laboratorijske analize, različne delavnice, učni programi, urejeni bodo čebelnjaki, zeliščni vrti, izvajani bodo informativni dnevi in čebelarski dogodki ter razvit bo nov čebelarski in turistični produkt v povezavi z neolitskim medom in api terapijo. Operacija se bo zaključila do konca leta 2022.

 

Operacija z nazivom »VARUJ O(KO)LJE«, prijavitelja JAVNO PODJETJE KOMUNALA  d.o.o. Sevnica s partnerji Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d., Občina Sevnica, Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. in DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE SEVNICA, katere skupna vrednost je 212.597,62 €, bo sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Predvideni znesek sofinanciranja je 136.318,48 €. Operacija kot del nadgradnje projekta Olje nekoliko drugače (akronim: ZOJO) omogoča komunalnim podjetjem v Posavju zbiranje in predelavo večjih količin odpadnega olja in s tem neposredno razbremenitev okolja (manj odpadnega olja v naravi). V okviru operacije bodo nabavljene dodatne ulične zbirne posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja ter predelava le-tega v nove produkte, dodatno bo izvedeno ozaveščanje o pomenu zbiranja in pravilnega odlaganja odpadnega jedilnega olja ter razsežne možnosti njegove ponovne uporabe. Nabavljen bo tudi agregat, ki bo deloval na podlagi predelanega odpadnega jedilnega olja (zaprt krog ponovne uporabe), prevažalo pa ga bo delovno/multifunkcijsko vozilo. V sklopu aktivnosti bosta agregat in vozilo predstavljena v okviru animacijskih in izobraževalnih delavnic ter promocijskih aktivnosti.

 

Obe operaciji sta bili v juniju 2020 oddani na 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega sklada za regionalni razvoj. Po zaključenih postopkih odobritve operacij na nivoju LAS Posavje je Regionalna razvojna agencija Posavje predloge operacij oktobra 2020 posredovala organu, pristojnemu za končno odobritev operacije, t. j. Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki bo s prijaviteljema tudi sklenilo pogodbo o sofinanciranju operacije s sredstvi ESRR.

Operaciji sta skladni z upravičenim namenom oz. prispevata k najmanj enemu upravičenemu področju ukrepanja:

  • USTVARJANJE DELOVNIH MEST (spodbujanje podjetniških dejavnosti in inovativnih razvojnih partnerstev);
  • VEČJA VKLJUČENOST RANLJIVIH SKUPIN (krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje socialne vključenosti oz. povečanje dostopnosti do storitev na lokalni ravni in odpravljanje revščine) in
  • VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE (izboljšanje stanja okolja).

Gre za sofinanciranje operacij, katere rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2014–2020, kazalniki in rezultati so skladni z Operativnim programom evropske kohezijske politike 2014–2020, operacija je skladna s cilji ESRR (vlaganje v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost ter boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območju LAS Posavje) in finančni plan operacije je ustrezen.

Regionalna razvojna agencija Posavje bo naslednji javni pozivi za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) objavila predvidoma v avgustu 2021. Višina razpisanih sredstev bo znana ob sami objavi javnega poziva, vanjo pa bodo vključena dodatna sredstva iz naslova rezerve za uspešnost.

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43