NOVE PRIDOBITVE SREDSTEV CLLD NA OBMOČJU LAS POSAVJE - SOFINANCIRANJE EKSRP POTRJENO ZA DVE OPERACIJI

13 Jun 2019

NOVE PRIDOBITVE SREDSTEV CLLD NA OBMOČJU LAS POSAVJE - SOFINANCIRANJE EKSRP POTRJENO ZA DVE OPERACIJI

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je v petek, 7. 6. 2019 s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, prejela obvestilo o potrditvi dveh operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje.

Potrjeni sta operaciji:

  • »Center za starejše Dobra energija« (akronim: »CZS DOBRA ENERGIJA«) in
  • »Inkluzija otrok in odraslih »PEGAS« (Akronim: »PEGAS«).

Operacija z nazivom »Center za starejše Dobra energija« prijavitelja JZ Zdravstveni dom Radeče s partnerji: Občina Radeče in Društvo upokojencev Radeče, v skupni višini 73.900,00 EUR, bo sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 50.399,00 EUR, zaključek operacije je predviden do 30. 07. 2020. Operacija bo sofinancirana iz skupaj 254.151,00 evrov dodatnih sredstev, ki jih je LAS Posavje pridobil na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2020 in bo v celoti izvedena na območju Radeč.

Operacija z nazivom »Inkluzija otrok in odraslih »PEGAS«« prijavitelja ANTON ZEVNIK – nosilec dopolnilne dejavnosti kmetijstva s partnerji: VDC Leskovec pri Krškem, Društvo Sonček Posavje, OŠ Dr. Mihajlo Rostohar, Vrtec pri OŠ Globoko, v skupni višini 183.539,94 EUR, bo prav tako sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 149.877,88 EUR, zaključek operacije je predviden do 30. 09. 2021.

Potrjeni operaciji sta bili decembra 2018 oddani na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Po zaključenih postopkih odobritve operacij na nivoju LAS Posavje, je Regionalna razvojna agencija Posavje tri predloge operacij posredovala v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije, t. j. Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je pretekli petek s pozitivnima odločbama navedenim upravičencem odobrila sredstva in pričetek izvajanja obeh operacij. Tretja operacija je trenutno še v postopku pregleda na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Obe potrjeni operaciji sta skladni z upravičenim namenom in prispevata k upravičenemu področju ukrepanja: VEČJA VKLJUČENOST RANLJIVIH SKUPIN V DRUŽBO (krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje socialne vključenosti oz. povečanje dostopnosti do storitev na lokalni ravni). Operacija »PEGAS« hkrati prispeva tudi k tematskim področjem ukrepanja

  • RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV NA PODEŽELJU
  • USTVARJANJE DELOVNIH MEST
  • VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

Obe operaciji bosta z izvedbo aktivnosti pomembno prispevali k uresničevanju ciljev, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2014–2020, kazalniki in rezultati so skladni tudi s Programom razvoja podeželja 2014–2020.

Več informacij o potrjenih operacijah na: http://www.las-posavje.si/projekti.html.

Regionalna razvojna agencija Posavje bo 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2019 za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj  podeželja (EKSRP) objavila predvidoma proti koncu leta 2019.

Trenutno pri LAS Posavje potekajo zaključni postopki odobritve operacij, ki jih je vodilni partner LAS Posavje prejel na 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2019 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Poziv je bil odprt do 13. 05. 2018, prijavitelji z upravičenih območij so prijavili pet operacij. Prijavitelji bodo o rezultatih pregleda pisno obveščeni v začetku julija – takoj po zaključenih postopkih na nivoju LAS Posavje – ko bo znano, katere operacije bodo posredovane v nadaljnjo obravnavo organu upravljanja, t. j. na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja črpanje sredstev iz ribiškega sklada. Rezultati bodo dostopni tudi na spletni strani LAS Posavje.

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43