Nove potrditve operacij iz sredstev CLLD na območju LAS Posavje 2018

15 May 2018

NOVE POTRDITVE OPERACIJ IZ SREDSTEV CLLD NA OBMOČJU LAS POSAVJE

SOFINANCIRANJE POTRJENO IZ SREDSTEV EKSRP ZA DVE OPERACIJI

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je v petek, 11. 05. 2018 s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja(EKSRP), prejela potrditev dveh operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje. Potrjeni sta operaciji: »Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje« (akronim: »Zdravo Posavje«)« in »Modra frankinja – žametno vino regije Posavje« (akronim: »Modra frankinja«).

Operacija z nazivom »Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje«, prijavitelja Občina Sevnica s parterji: Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica, Čebelarsko društvo Sevnica, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli, Osnovna šola Bistrica ob Sotli, Osnova šola Tržišče, Osnovna šola Krmelj in Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, v skupni višini 151.534,98, bo sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 114.169,98€, zaključek operacije je predviden do 20. 10. 2019.

Operacija z nazivom »Modra frankinja – žametno vino regije Posavje«, prijavitelja Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica s parterji: Kmečka zadruga Sevnica z.  o. o., Center za podjetništvo in turizem Krško in Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, v skupni višini 130.399,70€, bo sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Predvideni znesek sofinanciranja je 81.095,15 €, zaključek operacije je predviden do 20. 03. 2020.

Obe operaciji sta bili konec aprila 2017 oddani na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2017 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Po zaključenih postopkih odobritve operacij na nivoju LAS Posavje (julij/avgust 2017) je Regionalna razvojna agencija Posavje predloge operacij posredovala v potrditev Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je v petek s pozitivnima odločbama navedenim upravičencem odobrila sredstva in pričetek izvajanja obeh operacij.

Operaciji sta skladni z upravičenim namenom oz. prispevata k upravičenemu področju ukrepanja:

  • RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV NA PODEŽELJU (lokalna infrastruktura za storitve na podeželju)
  • USTVARJANJE DELOVNIH MEST (krepitev pogojev za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih)

Gre za sofinanciranje operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2014–2020, kazalniki in rezultati so skladni s Programom razvoja podeželja 2014–2020.

Regionalna razvojna agencija Posavje bo 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijska sklada za razvoj podeželja (EKSRP) objavila predvidoma jeseni 2018.

Trenutno sta za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 odprta dva javna poziva –  Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Razpisa sta odprta do 21. 06. 2018, razpisna dokumentacija in več informacij je dostopnih tukaj. 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43