NOVE POTRDITVE OPERACIJ IZ SREDSTEV CLLD NA OBMOČJU LAS POSAVJE

16 Apr 2019

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je v petek, 12. 04. 2019 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki upravlja Evropski sklad za regionalni razvoj, prejela Obvestilo o potrditvi treh operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje.

Potrjene so operacije: »Mar Nam Je za Skupnost« (akronim: »Mar Nam Je«)«, »Oživimo savske zgodbe« (akronim: »Savske zgodbe«) in »Olje nekoliko drugače« (akronim: »Z.O.J.O.«).

Operacija z nazivom »Mar Nam Je za Skupnost«, prijavitelja Občina Krško s partnerji: Krajevna skupnost mesta Krško, Občina Radeče, Občina Bistrica ob Sotli, Športna zveza Krško in Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, v skupni višini 217.422,61 EUR, bo sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 149.996,93 EUR, zaključek operacije je predviden do 31. 10. 2020.

Operacija z nazivom »Oživimo savske zgodbe«, prijavitelja KTRC, Kulturno turistični rekreativni center Radeče s partnerjema: Občina Radeče in Posavski muzej Brežice, v skupni višini 169.451,38 EUR, bo sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Predvideni znesek sofinanciranja je 119.886,65 EUR, zaključek operacije je predviden do 31. 12. 2020.

Operacija z nazivom »Olje nekoliko drugače«, prijavitelja Komunala d.o.o. Sevnica s partnerji: Komunala Brežice d.o.o., Kostak d.d., Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Občina Sevnica in Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica, v skupni višini 201.315,02 EUR, bo sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 130.818,80 EUR, zaključek operacije je predviden do 30. 09. 2019.

Operacije so bile konec junija 2018 oddane na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropskega sklada za regionalni razvoj. Po zaključenih postopkih odobritve operacij na nivoju LAS Posavje je Regionalna razvojna agencija Posavje predloge operacij posredovala v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije, t. j. Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki bo z Občino Krško, KTRC Radeče in Komunalo Sevnica tudi sklenilo pogodbe o sofinanciranju operacij s sredstvi ESRR. Operacije so skladne z upravičenim namenom oz. prispevajo k upravičenemu področju ukrepanja:

  • USTVARJANJE DELOVNIH MEST (spodbujanje podjetniških dejavnosti in inovativnih razvojnih partnerstev);
  • VEČJA VKLJUČENOST RANLJIVIH SKUPIN (krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje socialne vključenosti oz. povečanje dostopnosti do storitev na lokalni ravni in odpravljanje revščine) in
  • VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE (izboljšanje stanja okolja).

Gre za sofinanciranje operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2014–2020, kazalniki in rezultati so skladni z Operativnim programom evropske kohezijske politike 2014–2020, operacija je skladna s cilji ESRR (vlaganje v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost ter boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območju LAS Posavje) in finančni plan operacij je ustrezen.

Obvestilo o potrditvi operacij »Mar Nam Je za Skupnost«, »Oživimo savske zgodbe« in »Olje nekoliko drugače« pomeni zeleno luč za začetek izvedbe omenjenih operacij.

Čakamo še na eno vlogo, ki je na MGRT-ju v postopku pregleda. Upamo pa, da bomo v kratkem lahko poročali o novem prejetem obvestilu o potrjenem sofinanciranju.

Regionalna razvojna agencija Posavje bo 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2019 za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) objavila predvidoma jeseni 2019.

Trenutno je za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2019 odprt 3. javni poziv Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Razpis je odprt do 13. 05. 2019, razpisna dokumentacija in več informacij je dostopnih na spletni strani LAS Posavje: http://www.las-posavje.si/3-javni-poziv-espr.html

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43