NOVA POTRDITEV OPERACIJE IZ SREDSTEV EKSRP

16 Jul 2018

 

NOVA POTRDITEV OPERACIJE IZ SREDSTEV CLLD NA OBMOČJU LAS POSAVJE

SOFINANCIRANJE POTRJENO IZ SREDSTEV EKSRP ZA OPERACIJO S PROBLEMSKEGA OBMOČJA OBČINE RADEČE

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je v četrtek, 12. julija, s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), prejela potrditev operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje.

Potrjena je operacija: »Stara šola za nove ideje« (akronim: »ŠOLA-IDEJ«).

Operacija »Stara šola za nove ideje«, prijavitelja Občine Radeče, s parterji: JZ KTRC Radeče, Krajevna skupnost Jagnjenica, Telesnokulturno društvo Jagnjenica in Društvo kmečkih žena Arnika, v skupni višini 201.003,74€, bo sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 146.652,93€. Začetek izvajanja operacije je predviden za november 2018, zaključek do 30. aprila 2020; izvajanje operacije bo v celoti potekalo na problemskem območju Občine Radeče.

Navedena operacija je bila konec aprila 2017 oddana na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2017 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Po zaključenih postopkih odobritve operacij na nivoju LAS Posavje (julij 2017) je Regionalna razvojna agencija Posavje predloge operacij posredovala v potrditev Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je pretekli teden s pozitivno odločbo navedenim upravičencem odobrila sredstva in pričetek izvajanja operacije. Operacija je skladna z upravičenim namenom oz. prispeva k upravičenemu področju ukrepanja:

  • VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN (Lokalna infrastruktura za storitve na podeželju)

Gre za sofinanciranje operacije, katere rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2014–2020, kazalniki in rezultati so skladni s Programom razvoja podeželja 2014–2020. Več o operaciji lahko preberete tukaj.

Regionalna razvojna agencija Posavje bo 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijska sklada za razvoj podeželja (EKSRP) objavila predvidoma jeseni 2018.

Trenutno pri LAS Posavje potekajo postopki pregleda operacij, ki jih je vodilni partner LAS Posavje prejel na javna poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 – Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Poziva sta bila odprta do 21. 06. 2018, prijavitelji z upravičenih območij so prijavili osem operacij, štiri za črpanje sredstev iz regionalnega sklada in štiri iz ribiškega sklada. Prijavitelji bodo o rezultatih pregleda pisno obveščeni najkasneje konec avgusta – takoj po zaključenih postopkih na nivoju LAS Posavje – ko bo znano katere operacije bodo posredovane v nadaljnjo obravnavo organom upravljanja, t. j. na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravljata črpanje sredstev iz regionalnega oziroma ribiškega sklada. Rezultati bodo dostopni tudi na spletni strani LAS Posavje: http://www.las-posavje.si/  

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43