NOVA POTRDITEV OPERACIJE IZ SREDSTEV CLLD NA OBMOČJU LAS POSAVJE

04 Jun 2019

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je v ponedeljek, 03. 06. 2019 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki upravlja Evropski sklad za regionalni razvoj, prejela še eno Obvestilo o potrditvi operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2014 – 2020.

Potrjena je operacija »Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti« (akronim: »Urbana obrt«).

Operacija z nazivom »Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti«, prijavitelja Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško s partnerji: Občina Krško, Občina Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli in ZAVOD DOBRA DRUŽBA, v skupni višini 218.060,74 EUR, bo sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 149.288,49 EUR, zaključek operacije je predviden do 31. 12. 2020.

Operacija je bila konec junija 2018 oddana na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropskega sklada za regionalni razvoj. Po zaključenih postopkih odobritve operacij na nivoju LAS Posavje je Regionalna razvojna agencija Posavje predlog operacije posredovala v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije, t. j. Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki bo z Območno obrtno-podjetniško zbornico Krško tudi sklenilo pogodbo o sofinanciranju operacije s sredstvi ESRR. Operacija je skladna z upravičenim namenom oz. prispeva k najmanj enemu upravičenemu področju ukrepanja:

  • USTVARJANJE DELOVNIH MEST (spodbujanje podjetniških dejavnosti in inovativnih razvojnih partnerstev);
  • VEČJA VKLJUČENOST RANLJIVIH SKUPIN (krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje socialne vključenosti oz. povečanje dostopnosti do storitev na lokalni ravni in odpravljanje revščine) in
  • VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE (izboljšanje stanja okolja).

Gre za sofinanciranje operacije, katere rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2014–2020, kazalniki in rezultati so skladni z Operativnim programom evropske kohezijske politike 2014–2020, operacija je skladna s cilji ESRR (vlaganje v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost ter boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območju LAS Posavje) in finančni plan operacije je ustrezen.

Obvestilo o potrditvi operacije »Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti« pomeni zeleno luč za začetek izvedbe omenjene operacije.

Regionalna razvojna agencija Posavje bo 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2019 za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) objavila predvidoma proti koncu leta 2019.

Trenutno pri LAS Posavje potekajo postopki pregleda operacij, ki jih je vodilni partner LAS Posavje prejel na 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2019 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Poziv je bil odprt do 13. 05. 2018, prijavitelji z upravičenih območij so prijavili pet operacij. Prijavitelji bodo o rezultatih pregleda pisno obveščeni v začetku meseca julija – takoj po zaključenih postopkih na nivoju LAS Posavje – ko bo znano katere operacije bodo posredovane v nadaljnjo obravnavo organu upravljanja, t. j. na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja črpanje sredstev iz ribiškega sklada. Rezultati bodo dostopni tudi na spletni strani LAS Posavje: http://www.las-posavje.si/

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43