LAS POSAVJE - ZAKLJUČEN ZADNJI JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ SREDSTEV KMETIJSKEGA (EKSRP) SKLADA

07 Nov 2022

Upravni odbor LAS Posavje je na 10. redni seji, dne 28. 10. 2022, za sofinanciranje s sredstvi kmetijskega (EKSRP) sklada potrdil štiri nove projekte. O končni potrditvi CLLD projektov 4. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022 – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) bo nadalje odločilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano/Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je v novembru zaključila z vsemi postopki, povezanimi s potrditvijo operacij, oddanimi na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022 - Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Na 4. javni poziv kmetijskega sklada, ki je bil odprt do 08. 09. 2022, z razpisano višino sredstev 172.690,75 EUR, je vodilni partner LAS Posavje prejel osem projektnih predlogov. Prijavitelji s partnerji so skupno zaprosili za sofinanciranje v vrednosti 335.510,45 EUR.

Ocenjevalna komisija LAS Posavje je v preteklih dveh mesecih vse prejete vloge pregledala z vidika meril administrativne popolnosti, pogojev upravičenosti in z vidika meril kakovosti. Po zaključenem pregledu in ocenjevanju, je vloge glede na doseženo število točk obravnaval upravni odbor LAS Posavje. Slednji za vsako operacijo odloči, ali se bo financirala, pri čemer mora za veljavnost takšne odločitve glasovati najmanj polovica od tistih članov upravnega odbora, ki niso predstavniki javnega sektorja.

Na svoji 10. redni seji, ki je potekala 28. 10. 2022, je upravni odbor LAS Posavje na podlagi poročila Ocenjevalne komisije izbral in potrdil štiri operacije, ki se bodo sofinancirale iz razpoložljivih sredstev LAS Posavje – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, v skupni višini do 172.690,75 EUR. Potrjene projekte bo Regionalna razvojna agencija, kot vodilni partner LAS Posavje, posredovala v odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), postopek izvedbe javnega poziva pa bo skladno s pravili izvajanja mehanizma CLLD predhodno predložen v pregled na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  

Seznam potrjenih operacij 4. javnega poziva LAS Posavje 2022 - EKSRP:

Prijavitelj operacije

Naziv operacije

Višina sofinanciranja iz sklada EKSRP v EUR

Občina Brežice

Banova domačija – okusimo dediščino

38.590,34 EUR

Občina Sevnica

Lokalno je povezovalno

50.000,00 EUR

Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem

Vključevanje mladih v prostovoljne reševalne službe za zagotavljanje varnosti na podeželju

34.787,14 EUR

Mestna občina Krško

Edinstvena doživetja na posavskem podeželju

49.313,27 EUR

  • 20. redna seja ocenjevalne komisije LAS Posavje (slika: RRA Posavje)
  • 10. redna seja ocenjevalne komisije LAS Posavje (slika: RRA Posavje)

Navedeni 4. javni poziv LAS Posavje – sklada EKSRP je bil hkrati tudi zadnji javni poziv na območju LAS Posavje iz programskega obdobja 2014-2022. Regionalna razvojna agencija Posavje aktivno spremlja snovanje strateških dokumentov nove finančne perspektive in se v sodelovanju z nacionalnimi organi upravljanja CLLD pripravlja na oblikovanje dveh novih Strategij lokalnega razvoja in LAS (ločeno za LAS ribiškega sklada in LAS CLLD - za regionalni in kmetijski sklad) do leta 2027.

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43