LAS POSAVJE V PRIPRAVAH NA IZVEDBO VOLITEV V ORGANE LAS POSAVJE

30 Aug 2019

LAS POSAVJE V PRIPRAVAH NA IZVEDBO VOLITEV V ORGANE LAS POSAVJE

VLOGE OPERACIJ 3. JAVNEGA POZIVA RIBIŠKEGA SKLADA ŽE V PREGLEDU NA AGENCIJI RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Krško – v četrtek, 29. 08. 2019 sta na sedežu RRA Posavje, vodilnega partnerja LAS Posavje, ter v sejni sobi A Občine Krško potekali 8. redna seja nadzornega odbora LAS Posavje in 9. redna seja skupščine LAS Posavje. Predstavniki obeh organov so se sestali z namenom spremljanja aktualnih aktivnosti LAS Posavje kot tudi zaradi priprav na izvedbo jesenskih volitev v organe LAS Posavje. Predstavnikom 15-članskega upravnega odbora, tričlanskega nadzornega odbora, predsednici in podpredsednici LAS Posavje v drugi polovici oktobra namreč poteče mandatno obdobje.

Za sklic 10. seje skupščine, na kateri naj bi potekale volitve v organe LAS, pri LAS Posavje že nekaj časa potekajo predpriprave, predvsem v smislu sprejemanja sprememb pravne podlage (Pravilnika o volitvah v organe LAS Posavje in poslovnikov posameznih organov LAS Posavje), ki bo partnerstvu LAS omogočila izvedbo volitev. Slednjo je na svoji seji včeraj potrdil nadzorni odbor LAS Posavje, v sestavi Goran Udovč (predsednik NO), Ana Bercko in Andreja Pavlin, kot tudi skupščina, ki jo je vodila predsednica mag. Janja Jordan. Predhodno je pravno podlago sprejel tudi že upravni odbor, ki se bo septembra ponovno sestal na svoji 19. redni seji. Osredni del te seje bo imenovanje 5-članske volilne komisije in sprejem Razpisa volitev v organe LAS Posavje, ki ga bo nato vodilni partner LAS Posavje objavil na spletni strani LAS Posavje.

Sicer pa sta – nadzorni odbor in skupščina LAS Posavje – poleg pravnih podlag za volitve v organe LAS včeraj na sejah ob strokovni podpori vodilnega partnerja LAS Posavje (t. j. RRA Posavje), ki so ga zastopale Nataša Šterban Bezjak, Nataša Kežman, Lucija Avguštin in Manuela Bojnec, obravnavala tudi Poročilo o delu LAS Posavje za leto 2018, Poročilo o vmesnem vrednotenju SLR LAS Posavje, Poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2018  ter na nivoju LAS Posavje potrjene operacije 3. javnega poziva ribiškega sklada (ESPR). Na dnevnem redu seje skupščine je bila tudi pritožba prijavitelja operacije zoper sklep upravnega odbora LAS Posavje; o odločitvi skupščine bo pritožnik obveščen pisno.

    

VLOGE OPERACIJ 3. JAVNEGA POZIVA RIBIŠKEGA SKLADA ŽE V PREGLEDU NA AGENCIJI RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je konec junija zaključila s postopki, povezanimi s potrditvijo operacij, oddanimi na 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2019 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Na 3. javni poziv ribiškega sklada, ki je bil odprt do 13. 5. 2019, z razpisano višino sredstev 1.012.403,01 EUR, je vodilni partner LAS Posavje prejel pet projektnih predlogov. Prijavitelji s partnerji so skupno zaprosili za sofinanciranje v vrednosti 995.355,78 EUR.

Ocenjevalna komisija LAS Posavje je v dveh mesecih od zaprtja javnega poziva prejete vloge pregledala z vidika meril administrativne popolnosti, z vidika pogojev upravičenosti in z vidika meril kakovosti. Po zaključenem pregledu in podaji ocen je prejete vloge glede na doseženo število točk obravnaval še upravni odbor LAS Posavje. Na svoji 18. redni seji, ki je potekala 20. 6. 2019, je upravni odbor LAS Posavje potrdil štiri operacije, ki naj bi bile upravičene do sofinanciranja s sredstvi CLLD. Skupna višina zaprošenih sredstev sofinanciranja za vse štiri operacije znaša 799.259,28 EUR.

Seznam potrjenih operacij:

Sklad

Prijavitelj

Naziv operacije

Vrednost za sofinanciranje v EUR

ESPR

OBČINA SEVNICA - s partnerji

RIBE NA NARAVOVARSTVENEM OBMOČJU

200.000,00

ESPR

OBČINA KRŠKO - s partnerji

OKUSI POSAVSKO RIBO

199.978,75

ESPR

Marjan Dornik s. p. - s partnerji

Center Sonček - center aktivnosti invalidnih oseb

199.711,04

ESPR

KMEČKA ZADRUGA KRŠKO Z.O.O. - s partnerji

Vzpostavitev posavskega turističnega produkta med reko, vinogradi in gradovi

199.569,49

Potrjene operacije, ki so bile s strani Regionalne razvojne agencije Posavje  konec julija/začetek avgusta poslane v odobritev pristojnemu organu upravljanja, t. j. Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, so trenutno že v pregledu. Vodilni partner LAS Posavje je namreč v tem tednu s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja že prejel prva Poziva za dopolnitev dveh operacij, s čimer je LAS Posavje za korak bližje zaključku postopka na nacionalni ravni. Po ustrezni dopolnitvi oddanih vlog in zaključenem pregledu bo namreč Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja upravičencem izdala odločbe o dodelitvi sredstev.

 Regionalna razvojna agencija Posavje bo 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2019 za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijska sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) objavila predvidoma konec leta 2019 oziroma v začetku 2020. Več informacij o aktualnih zadevah LAS Posavje na:  http://www.las-posavje.si/.

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43