JAVNI POZIV CLLD 2014-2020 - PODALJŠAN ROK DO 12.10.2015 do 12. ure

23 Jun 2015

Lokalna akcijska skupina Posavje, njen zakoniti zastopnik RRA Posavje, za zainteresirane posameznike in organizacije z območja občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica objavlja

JAVNI POZIV ZA VSTOP V LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO ZA IZVAJANJE PRISTOPA CLLD na območju celotne regije Posavje v programskem obdobju 2014-2020

Vključitev v LAS predpostavlja odgovorno in aktivno delovanje v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja regije Posavje.

Lokalna akcijska skupina (v nadaljevanju LAS) bo vzpostavljena kot javno-zasebno partnerstvo za območje regije Posavje z namenom izvajanja novega razvojnega pristopa, to je pristopa CLLD (Community Led Local Development) - Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. To je pristop »od spodaj navzgor«, kar pomeni, da so posamezniki in organizacije tisti, ki z aktivnim članstvom v LAS določijo razvojne cilje in ukrepe za njihovo uresničitev. Te zapišejo v STRATEGIJO LOKALNEGA RAZVOJA ZA OBDOBJE 2014-2020, ki je osnova za pridobitev pravice do črpanja novih evropskih sredstev CLLD. Strategija se bo v prihodnjih letih uresničevala skozi projekte, za izbor katerih so pristojni člani oz. organi LAS.

Partnerstvo bo sestavljeno po načelu tripartitnosti, zato v LAS vabimo vse zainteresirane posameznike in institucije iz:

- gospodarskega sektorja (gospodarske družbe in/ali njihova združenja, samostojne podjetnike, obrtnike in/ali njihova združenja, kmetijska gospodarstva in/ali njihova združenja, zasebne zavode, druge gospodarske subjekte)

- nevladnega sektorja (zainteresirane posameznike, društva in/ali njihove zveze, druge predstavnike civilne družbe) in

- javnega sektorja (občine, javni zavodi, javne agencije, druge javne institucije).

V lokalno partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki delujejo na območju več LAS ali ki imajo sedež izven regije Posavje, vendar delujejo na našem območju.

Sodelovanje v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. Javni poziv je stalen, kar pomeni, da bo mogoče v partnerstvo vstopiti celotno programsko obdobje tudi po ustanovni skupščini LAS, ki bo izvedena najkasneje do 15.09.2015.

S pristopno izjavo zainteresirani posamezniki in organizacije izrazijo namero o vstopu v LAS za izvajanje pristopa CLLD na območju regije Posavje v obdobju 2014-2020, to je občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica, čemur sledi podpis partnerske pogodbe na ustanovni skupščini LAS, o datumu katere boste vsi zainteresirani pravočasno obveščeni.

Prosimo, da PRISTOPNO IZJAVO posredujete do 20. avgusta 2015 na naslov: RRA Posavje, za LAS Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, s pripisom: članstvo LAS.

PRISTOPNA IZJAVA ZA VSTOP V LAS

KLJUČNE INFORMACIJE O CLLD

Na tej spletni strani bodo objavljene vse splošne informacije o CLLD in o aktivnostih, ki se bodo izvajale v okviru priprave strategije lokalnega razvoja (obrazec za predložitev projektnih predlogov, termini delavnic, pravne podlage idr.).

Dodatne informacije vam v Tehnični pisarni LAS Posavje na sedežu RRA Posavje, CKŽ 2, Krško (Mencingerjeva hiša) posredujeta Darja Planinc in Liljana Omerzu, tel. številka 07 488 10 43 ali e-naslov: las.posavje@rra-posavje.si.

 

Marija Imperl                                                                     Martin Bratanič

Predsednica LAS Posavje                                                direktor RRA Posavje

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43