Informacije za upravičence v zvezi z izvajanjem operacij LAS Posavje - ESRR

07 Apr 2020

Na podlagi prejetih usmeritev Organa upravljanja (OU) za premostitev težav ob izvajanju operacij financiranih iz sredstev Evropske kohezijske politike (EKP) v času izrednih razmer (koronavirus- COVID- 19) vam sporočamo:


-        Vpliv koronavirusa v izvajanju operacij se opredeljuje kot višjo silo oz. naravni dogodek ali drugo dejanje zunaj sfere upravičenca, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. To ustvarja posebno situacijo, ki jo je potrebno obravnavati s posebnimi ukrepi za podporo upravičencem za optimalno dosego namenov in ciljev operacij ter ne nazadnje za doseganje ciljev Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (OP).
-        Pri uveljavljanju in dokazovanju stroškov/izdatkov ter pri spremembah terminskega načrta in obdobja upravičenosti stroškov operacije se situacije obravnava po načelu od primera do primera s tem, da se zagotovi enakopravna obravnava vseh upravičencev in da se zagotovi ustrezna revizijska sled.

Podaljšanja terminskih načrtov izvajanja operacij:
Terminski načrti izvajanja operacij in obdobje upravičenosti stroškov se lahko podaljšajo, če so izčrpane druge možnosti (npr. upravičenci vseeno izvedejo dogovorjene aktivnosti, ki jih je mogoče izvajati tudi v času izrednih razmer na način, da se izvedba le-teh ustrezno prilagodi ali, ko iz utemeljenih razlogov aktivnosti ni mogoče izvesti tekom letošnjega leta, se le-te prestavi v naslednje leto ali leto kasneje, vendar še vedno znotraj upravičenega obdobja financiranja operacije v skladu s pogodbo o sofinanciranju) in če je to s strani upravičencev utemeljeno. Podaljšanje je praviloma do največ enega leta in ob tem ne dlje kot do 30.6.2023 oziroma mora biti operacija izvedena v treh letih od podpisa pogodbe z MGRT (skladno s trenutno veljavno Uredbo CLLD). Hkrati je potrebno upoštevati dinamiko izvajanja v državnem proračunu za posamezni LAS in možnost spremembe le-te.

Upravičenosti stroškov in upravljalnih preverjanj:
Upravičenost stroškov je treba presojati glede na izvajanje operacije (neizpolnitev določenih aktivnosti, doseganje ciljev) in načina uveljavljanja stroškov (kot dejansko nastali stroški oziroma kot poenostavljene oblike stroškov).

OU pripravlja dopolnitev Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških (NUS) tako v okviru obstoječih stroškov kot tudi za stroške, ki so nastali zaradi koronavirusa COVID-19. Navodila se bodo dopolnila na način, da bo v okviru stroškov dela definirano tudi delo od doma (ki je možno tudi izven okvira koronavirusa COVID-19), dodana bo nova vrsta nadomestil, ki pokrivajo stroške čakanja na delo, ki ne bodo kriti iz drugih javnih virov in kjer je smiselno, se bo dodala možnost izvajanja z oddaljenim dostop oziroma e-izvajanje aktivnosti.

V skladu z navedenim je priporočeno, da upravičenci izvedejo projektne aktivnosti, ki jih je mogoče izvajati tudi v času izrednih razmer na način, da se izvedba le-teh ustrezno prilagodi (delo na domu, usposabljanja na daljavo, video izvedbe ipd.).

Za morebitna odstopanja od načrtovanih projektnih aktivnosti upravičenci obvestite vodilnega partnerja LAS Posavje na elektronski naslov las.posavje@rra-posavje.si

Ker se situacija glede ukrepov za zajezitev širjenja virusa spreminja na dnevni ravni, predlagamo, da aktivno spremljate obvestila, ki vam jih pošiljamo po e-pošti. Prav tako vas vljudno vabimo, da spremljate informacije, ki jih objavljamo na:

 

Za morebitna vprašanja smo dosegljivi.

Ostanite zdravi in lep pozdrav,

pisarna LAS Posavje

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43