Finančna pomoč za kmete oziroma ribiče zaradi okužbe s COVID-19

30 Oct 2020

Podobno, kot je bilo to urejeno spomladi v prvem valu epidemije, se tudi tokrat za kmete oziroma ribiče predvideva finančna pomoč, v kolikor bi se le ti okužili z virusom COVID-19. Njen namen je kriti strošek delovne sile, ki ga bo kmet ali ribič imel z najemom nujno potrebne pomoči za izvedbo rednih del na kmetiji.

Do pomoči je upravičena oseba, ki je na dan, ko ji je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2 v pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključena iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti (zavarovalne podlage 051, 052, 007+064/065), in sicer za polni zavarovalni čas. Iz navedenega izhaja, da so iz pomoči izpadli vsi tisti, ki so zgolj delno zavarovani kot kmetje. Med njimi so tudi tisti, ki koristijo pravico do krajšega delovnega časa iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, na kar smo sicer na naši zbornici opozorili. Prav tako pa tudi tiste osebe, ki kmetijsko dejavnost opravljajo v okviru druge statusne oblike (npr. s.p.).

Do finančne pomoči niso upravičeni kmetje, ki:

  • do dneva uveljavitve zakona (torej do 26.10.2020) niso vpisani v Register kmetijskih gospodarstev ali v evidenco ribičev – fizičnih oseb in opravljajo dejavnost gospodarskega ribolova,
  • imajo na dan vložitve vloge neplačane zapadle davčne obveznosti ter ne izpolnjujejo obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti.

Višina in trajanje izredne pomoči

Pomoč se dodeli za ves čas trajanja nezmožnosti za delo. Višina pomoči za en mesec znaša toliko, kolikor znašajo dejanski stroški, ki jih posamezni upravičeni kmet ima v zvezi z nadomestitvijo dela na kmetiji, vendar ne več kot 80 odstotkov minimalne plače s polnim delovnim časom. Na mesec lahko tako pomoč znaša največ 752,46 evrov.

Izplačilo

Upravičenec vlogo skupaj s potrdilom o okužbi ter potrdilom o strošku dela (npr. kopija pogodbe, REK obrazec, … ) poda na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, in sicer v roku enega meseca od konca upravičene odsotnosti, vendar najkasneje do 31.12.2020. 

Več na povezavi:https://www.kgzs.si/novica/financna-pomoc-zaradi-okuzbe-s-covid-19-2020-10-26  

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43