Drugi javni razpis za dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin

10 May 2017

V Uradnem listu je bil danes objavljen 2. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, za leto 2017. Za operacije sodelovanja lokalnih akcijskih skupin je razpisanih 1,5 mio EUR nepovratnih sredstev. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 22. 5. 2017 do vključno 31. 7. 2017 do 24 ure.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«, ki je eden izmed podukrepov v okviru pobude LEADER. Javni razpis je namenjen sofinanciranju stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS), ki nastanejo pri izvajanju operacij sodelovanja. Operacije sodelovanja so lahko med LAS znotraj Republike Slovenije ali med LAS in skupino javno-zasebnih partnerjev iz drugih držav članic Evropske unije ali z območji tretjih držav.

V okviru podukrepa se izvajajo operacije, ki imajo jasno opredeljen rezultat in jasno opredelijo koristi za območje. Operacija je lahko osredotočena tudi v krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z lokalnim razvojem npr. s publikacijami, seminarji, namenjenimi usposabljanju, izmenjavo osebja z namenom vzpostavitve skupnih metod dela in koordiniranega ter skupnega dela na razvoju območja. Izvajajo se lahko tudi operacije, ki se navezujejo na tematike kot so, razvoj in trženje storitev in proizvodov, promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij, vključevanje ranljivih skupin, organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme, oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter kolektivne okoljske operacije.

Stopnja javne podpore je 85 odstotkov upravičenih stroškov, upravičenci do podpore pa so LAS. Postopek vlaganja in obravnave vloge je predstavljen v javnem razpisu. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka na ARSKTRP od 22. 5. 2017 do vključno 31. 7. 2017 do 24. ure. Sredstva se odobrijo vlogam, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in dosežejo minimalni prag za potrditev operacije, ki znaša 60 od 100 možnih točk.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP.

 

Več o razpisu...

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43