2. seja članov nadzornega odbora LAS Posavje

16 Dec 2016

Člani nadzornega odbora so na svoji 2. seji dne 14.12.2016 obravnavali:

 • Potrditev dopolnitve Poslovnika NO LAS Posavje
 • Seznanitev z imenovanjem nadomestnega člana v NO LAS Posavje
 • Seznanitev z Odločbo o finančni podpori za Strategijo lokalnega razvoja LAS Posavje za obdobje 2014–2020
 • Seznanitev z Aneksom št. 1 k Pogodbi o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS Posavje
 • Seznanitev z imenovanjem dveh predstavnikov ekonomskega sektorja, ki opravljajo dejavnost akvakulture v UO LAS Posavje
 • Seznanitev s postopkom prenosa obveznosti med LAS Posavje 2007-2013 in LAS Posavje 2014-2020 ter seznanitev s Pogodbo o prenosu obveznosti med LAS Posavje 2007-2013 in LAS Posavje 2014-2020
 • Seznanitev z merili za izbor operacij v okviru SLR ter seznanitev s Pravilnikom o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Posavje
 • Seznanitev s postopkom imenovanja Ocenjevalne komisije LAS Posavje za oceno prijavljenih operacij v okviru SLR
 • Seznanitev s planom objave javnih pozivov za sklade EKSPR, ESRR in ESPR.
 • Seznanitev z višino članarine Društvu za razvoj slovenskega podeželja.
 • Obravnava in soglasje k predlogu Letnega načrta aktivnosti LAS Posavje za leto 2017
 • Pobude in predlogi
 • Obveznost poročanja enkrat letno Skupščini LAS Posavje in Upravnemu odboru LAS Posavje

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43