18. SEJA UO LAS Posavje

21 Jun 2019

 V četrtek, 20. 06. 2019 je v sejni sobi RRA Posavje, vodilnega partnerja LAS Posavje, potekala 18. redna seja upravnega odbora LAS Posavje.

Seja je bila v osrednjem delu namenjena izboru operacij za sofinanciranje, ki jih je vodilni parner LAS Posavje prejel na 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2019 - EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO. Prijavitelji bodo o rezultatih s strani vodilnega partnerja LAS Posavje pisno obveščeni v naslednjih dneh.

Dnevni red seje:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika 17. redne seje
 3. Seznanitev in potrditev sprememb pravnih aktov LAS Posavje:
  1. Predlog Aneksa št. 2 k Pogodbi o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS Posavje
  2. Predlog Poslovnika upravnega odbora Lokalne akcijske skupine Posavje
  3. Predlog Pravilnika o volitvah v organe Lokalne akcijske skupine Posavje
 4. Sklic 9. redne seje skupščine in predlog dnevnega reda
 5. Predstavitev operacij, prejetih na 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2019 – ESPR ter Poročilo ocenjevalne komisije o delu in seznam operacij, razvrščenih po doseženem številu točk
  1. Povzetek_1:Občina Sevnica: Ribe na naravovarstvenem območju;
  2. Povzetek_2: Zavod Revivo, PE Dobova: Renaturacija potoka Brestanica v podporo trajnostnemu razvoju regije Posavje;
  3. Povzetek _3: Občina Krško: Okusi posavsko ribo;
  4. Povzetek_4: Marjan Dornik s. p.: Center Sonček - center aktivnosti invalidnih oseb;
  5. Povzetek _5: Kmečka zadruga Krško z. o. o.: Vzpostavitev posavskega turističnega produkta med reko, vinogradi in gradovi
 6. Izbor predlogov operacij za sofinanciranje za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo–ESPR
  1. Ribe na naravovarstvenem območju (Občina Sevnica);
  2. Renaturacija potoka Brestanica v podporo trajnostnemu razvoju regije Posavje (Zavod Revivo, PE Dobova);
  3. Okusi posavsko ribo (Občina Krško);
  4. Center Sonček - center aktivnosti invalidnih oseb (Marjan Dornik s. p.);
  5. Vzpostavitev posavskega turističnega produkta med reko, vinogradi in gradovi (Kmečka zadruga Krško z. o. o.)
 7. Članstvo v LAS Posavje 2014–2020
 8. Seznanitev z izstopom članov LAS Posavje 2014–2020
 9. Pobude in predlogi

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43