Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

4. javni poziv EKSRP

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje, objavlja

 

4. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022 - Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

 

1. Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in znotraj tega v okviru Podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (80 odstotkov iz sklada EKSRP, 20 odstotkov iz naslova proračuna Republike Slovenije).

2. Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 172.690,75 EUR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinanciranje iz EKSRP znaša: za operacije z dodano vrednostjo, kot so skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni: sofinanciranje 85% upravičenih stroškov. Za operacije, ki ne izkazujejo prej naštetih dodanih vrednosti: sofinanciranje 75% upravičenih stroškov. 

3. Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Javni poziv je objavljen 08. 06. 2022. Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško do 08. 09. 2022 ali osebno dostaviti v sprejemno pisarno vodilnega partnerja na naslov RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško do 08. 09. 2022 do 12.00.

4. Obdobje upravičenosti stroškov: Upravičeni stroški za izvedbo operacij, sofinanciranih iz EKSRP, so stroški, ki so nastali po vložitvi vloge za odobritev operacije na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju ARSKTRP) in izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost stroškov. Izjema so stroški storitev zunanjih izvajalcev (splošni stroški), kjer je datum začetka upravičenosti 01. 01. 2014. Operacija ne sme biti fizično dokončana ali v celoti izvedena pred izdajo odločbe, s katero ARSKTRP odobri izvajanje operacije.

5. Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si. Po telefonu: 07 488 10 43 ali 07 488 10 40, vsak delovnik od 9. do 14. ure. Osebno na sedežu vodilnega partnerja LAS Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, vsak delovnik med 9. in 14. uro. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.las-posavje.si v rubriki Pogosta vprašanja.

Dokumenti:

 • Razpisna dokumentacija TUKAJ. (TUKAJ za starejšo različico Office 97-2003), SPREMEMBA Z DNE 10.8.2022
 • Vloga za prijavo operacije TUKAJ. (TUKAJ za starejšo različico Office 97-2003),
 • Priloga 1: finančni načrt operacije TUKAJ. (TUKAJ za starejšo različico Office 97-2003),
 • Strategija lokalnega razvoja za LAS Posavje 2014–2020 (4. sprememba SLR) TUKAJ.
 • Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz PRP RS 2014-2020, UL 191_20, z dne 18. 12. 2020 TUKAJ.
 • Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR), z dne 08. 12. 2021 TUKAJ.
 • Uredba CLLD, UL RS št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 68/19, 157/20, 163/21, 181/21, z dne 19. 11. 2021 TUKAJ.
 • Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Posavje TUKAJ.
 • Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, UL 82_22, z dne 15. 06. 2022 TUKAJ; s prilogo 1 – katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti TUKAJ.SPREMEMBA Z DNE 10.8.2022
 • Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije UL 157_21, z dne 30. 09. 2021 TUKAJ; s prilogo 1: Podrobnejša opredelitev posameznih kmetijskih in gozdarskih strojev in opreme ter katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije TUKAJ in s prilogo 2: Katalog povprečnih vrednosti maksimalnih stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije TUKAJ.
 • Zakon o kmetijstvu (Zkmet-1), UL 44_22, z dne 29. 03. 2022 TUKAJ.
 • Priloga 2: Časovnica - stroški dela TUKAJ.
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43