Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

3. javni poziv ESRR

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje objavlja

J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega sklada za regionalni razvoj

 OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU:

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«

Sredstva za sofinanciranje je LAS Posavje dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) znaša 291.860,96 EUR.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov (stopnja javne podpore) za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 % EU sredstev, 20% pa predstavlja zasebni prispevek.

Upravičenci:

Upravičenci do podpore so pravne osebe javnega in zasebnega prava, nevladne organizacije, institucije regionalnega razvoja in fizične osebe (samo samostojni podjetniki, s.p.), ki imajo sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto ali poslovno enoto oz. delujejo na območju LAS Posavje.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 20. 4. 2020.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško do 18. 6. 2020 ali osebno dostaviti pri tajništvu vodilnega partnerja na naslovu RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško do 18. 6. 2020 do 12.00 ure.

Obdobje upravičenosti stroškov

Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz ESRR so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na MGRT, vendar ne pred datumom začetka operacije. Izjema so splošni stroški - storitve zunanjih izvajalcev, kjer je datum začetka upravičenosti 1. 1. 2014.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si

Po telefonu: 07 488 10 52 ali 07 488 10 40, vsak delovnik od 9. do 14. ure.

Osebno na sedežu vodilnega partnerja LAS Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, vsak delovnik med 9. in 14. uro.

Odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.las-posavje.si v rubriki Pogosta vprašanja.

Dokumenti:

Razpisna dokumentacija (tukaj)

Vloga za prijavo operacije (tukaj)

Priloga 1: finančni načrt operacije (tukaj)

Strategija lokalnega razvoja za LAS Posavje 2014 - 2020 (tukaj)

Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (tukaj)

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (tukaj)

Uredba CLLD (tukaj)

Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Posavje (tukaj)

Povezava do spletnega portala Geopedia: http://www.geopedia.si/?params=L410#T105_L410_x499072_y112072_s9_b4 

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43