Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

2. javni poziv ESRR

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje objavlja

 

J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropskega sklada za regionalni razvoj  

 

 1. Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS Posavje dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 2. Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) znaša 550.000,00 EUR.
 3. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 % (nepovratna sredstva so v deležu 80% namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, v deležu 20% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije).
 4. Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Javni poziv je objavljen 30. 3.2018. Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško do 21. 6. 2018 ali osebno dostaviti pri tajništvu vodilnega partnerja na naslovu RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško do 21. 6. 2018 do 12.00
 5. Obdobje upravičenosti stroškov: Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz ESRR so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na MGRT. Izjema so splošni stroški – stroški storitev zunanjih izvajalcev, kjer je datum začetka upravičenosti 1.1.2014.
 6. Informacije o javnempozivu: Po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si. Po telefonu: 07 488 10 52 ali 07 488 10 40, vsak delovnik od 9 – 14 ure. Osebno na sedežu vodilnega partnerja LAS Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško vsak delovnik med 9 – 14 uro. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.las-posavje.si v rubriki Pogosta vprašanja

Dokumenti:

 • NOVA Razpisna dokumentacija (tukaj.pdf; tukaj.doc), spremenjena 11.5.2018
 • Vloga za prijavo operacije (tukaj)
 • Priloga 1: finančni načrt operacije (tukaj) - popravek stolpec C
 • Strategija lokalnega razvoja za LAS Posavje 2014 - 2020 (tukaj)
 • Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (tukaj)
 • Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (tukaj)
 • Uredba CLLD s spremembami in dopolnitvami (tukaj) - spremenjena 9.4.2018
 • Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Posavje (tukaj)
 • Povezava do spletnega portala Geopedia: http://www.geopedia.si/?params=L410#T105_L410_x499072_y112072_s9_b4

 

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43