Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

2. javni poziv ESPR

 

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje, objavlja

 

2. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

1. Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje] v letu 2017, in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

2. Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz Evropskega sklad za pomorstvo in ribištvo (v nadaljevanju ESPR) znaša 1.000.000,00 EUR.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESPR znaša:

 • za operacije, ki zagotavljajo javni dostop do svojih rezultatov, nimajo nobenega tržnega učinka oz. prihodka in izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev: a) so v javnem interesu ali b) imajo skupnega upravičenca ali c) imajo inovativne značilnosti na lokalni ravni: 100 %,
 • za operacije, ki zagotavljajo javni dostop do svojih rezultatov in izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev: a) so v javnem interesu ali b) imajo skupnega upravičenca ali c) imajo inovativne značilnosti na lokalni ravni: 85 %,
 • za druge operacije: 50 %.

3. Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Javni poziv je objavljen 30. 3. 2018. Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško do 21. 6. 2018 ali osebno dostaviti pri tajništvu vodilnega partnerja na naslovu RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško do 21. 6. 2018 do 12.00.

4. Obdobje upravičenosti stroškov: Upravičeni stroški za izvedbo operaciji sofinanciranih iz ESPR so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje predlagane operacije. Izjema so stroški storitev zunanjih izvajalcev, kjer je datum začetka upravičenosti 1.1.2014.

5. Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si. Po telefonu: 07 488 10 47 ali 07 488 10 40, vsak delovnik od 9 – 14 ure. Osebno na sedežu vodilnega partnerja LAS Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško vsak delovnik med 9 – 14 uro. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.las-posavje.si v rubriki Javni pozivi/Vprašanja in odgovori.

Dokumenti:

 • NOVA Razpisna dokumentacije (tukaj)
 • Vloga za prijavo operacije (tukaj)
 • Priloga 1: finančni načrt operacije (tukaj)
 • Strategija lokalnega razvoja za LAS Posavje 2014 - 2020 (tukaj)
 • Navodila organa upravljanja za obveščanje javnosti in označevanje operacij v okviru operativnega programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020 (tukaj)
 • Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (tukaj) in časovnica (tukaj)
 • Uredba CLLD s spremembami in dopolnitvami (tukaj) - sprememba 9.4.2018
 • Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Posavje (tukaj)
 • Smernice  OU za izvajanje ukrepa CLLD za ESPR 2014-2020_Končna verzija (tukaj)
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43